Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2840(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0364/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0344

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

10.1. Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 και B8-0378/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0364/2018

(αντικαθιστά τις B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 και B8-0378/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Pascal Durand, Maria Heubuch και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0344)

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου