Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0371/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0345

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

10.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0371/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0345)

Puheenvuoro:

Mark Demesmaeker ennen yhteisestä päätöslauselmaesityksestä toimitettavaa äänestystä.

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö