Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2841(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0371/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0345

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

10.2. Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0371/2018

(keičia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0345).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Mark Demesmaeker dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika