Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0371/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0345

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

10.2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 och B8-0382/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0371/2018

(ersätter B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 och B8-0382/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0345)

Inlägg

Mark Demesmaeker (före omröstningen) om det gemensamma förslaget till resolution.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy