Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0384/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0351

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

10.9. Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 και B8-0389/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0384/2018

(αντικαθιστά τις B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 και B8-0389/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Tamás Meszerics και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato και Laura Agea.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0351)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2018 και B8-0386/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου