Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0364/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0371/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0345)

Puheenvuoro:

Mark Demesmaeker ennen yhteisestä päätöslauselmaesityksestä toimitettavaa äänestystä.


10.3. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0366/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0346)

(Päätöslauselmaesitys B8-0373/2018 raukesi.)


10.4. Eurojustin ja Albanian yhteistyösopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0347)


10.5. Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0348)


10.6. Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0349)


10.7. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Puheenvuoro:

Tanja Fajon (esittelijä) ennen äänestystä.


10.8. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 2)

Päätöslauselmaesitykset B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0388/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ja Theodoros Zagorakis PPE-ryhmän puolesta

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Piernicola Pedicini ja Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0350)


10.9. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 3)

Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0384/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

—   Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ja Laura Agea.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0351)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018 ja B8-0386/2018 raukesivat.)


10.10. Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa [2018/2035(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0352)


10.11. Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0363/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0353)


10.12. Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi [2017/2254(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0354)


10.13. Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma” [2017/2257(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0355)


10.14. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta [2017/2128(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0356)


10.15. Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (äänestys)

Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla [2018/2008(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0357)

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö