Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg

10. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 in B8-0378/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0364/2018

(ki nadomešča B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 in B8-0378/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Pirkko Ruohonen-Lerner, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 in B8-0382/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0371/2018

(ki nadomešča B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 in B8-0382/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun in Pascal Duran, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0345)

Govor

Mark Demesmaeker, pred glasovanjem, o skupnem predlogu resolucije.


10.3. Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 in B8-0377/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0366/2018

(ki nadomešča B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 in B8-0377/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0346)

(Predlog resolucije B8-0373/2018 je brezpredmeten.)


10.4. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0347)


10.5. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM in IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0348)


10.6. Enotno digitalno vstopno mesto ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0349)


10.7. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Govor

Tanja Fajon (poročevalka), pred glasovanjem.


10.8. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 13. septembra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 13.9.2018)

predlogi resolucij B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 in B8-0394/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0388/2018

(ki nadomešča B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 in B8-0394/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi in Theodoros Zagorakis v imenu skupine PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl in Miriam Dalli v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL;

—   Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini in Rosa D’Amato v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0350)


10.9. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 13. septembra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 13.9.2018)

predlogi resolucij B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 in B8-0389/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0384/2018

(ki nadomešča B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 in B8-0389/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund in Linda McAvan v imenu skupine S&D;

—   Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato in Laura Agea.

Sprejeto (P8_TA(2018)0351)

(Predlogi resolucij B8-0383/2018 in B8-0386/2018 so brezpredmetni.)


10.10. Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu [2018/2035(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0352)


10.11. Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0363/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je predložil odbor ENVI)

Sprejeto (P8_TA(2018)0353)


10.12. Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (glasovanje)

Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom [2017/2254(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0354)


10.13. Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (glasovanje)

Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU [2017/2257(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0355)


10.14. Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih [2017/2128(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0356)


10.15. Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (glasovanje)

Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu [2018/2008(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0357)

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov