Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om forskning om Alzheimers sjukdom (B8-0307/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om hotspot-områden i Nordafrika (B8-0312/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bekämpning av luftföroreningar i städer (B8-0340/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om att införa en symbol för märkning av livsmedel med lågt glykemiskt index i Europa (B8-0342/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om märkningen ”producerad i Europa” (B8-0343/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om den lokala livsmedelsproduktionens roll för minskningen av koldioxidutsläppen (B8-0344/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av olivsektorn i Trevisoprovinsen (B8-0345/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om sundare användning av mobiltelefoner (B8-0346/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om klassificering av amerikansk hummer som invasiv art (B8-0347/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (B8-0348/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Maria Spyraki. Förslag till resolution om återställande efter de förödande översvämningarna och bränderna i Grekland (B8-0349/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om dataskydd och sakernas internet (B8-0350/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy