Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 септември 2018 г.)

комисия ITRE

- Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 юли 2018 г.)

комисия JURI

- Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), TRAN)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 септември 2018 г.)

комисия IMCO

- Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(подпомагаща: ITRE, TRAN, JURI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Повторна употреба на информацията в обществения сектор (преработване) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), CULT, JURI (член 104 от Правилника за дейността), LIBE)

комисия JURI

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(подпомагаща: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO, PETI)

Промени при сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисии JURI, INTA

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: INTA, CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността), AGRI, JURI

комисия FEMM

- След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (2018/2160(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

комисия DEVE

- Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: DEVE, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

комисии FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

комисия AFCO

- Учредяване на Европейския паричен фонд (2017/0333R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON
подпомагаща: CONT, AFCO

комисия JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Съгласно съобщение на Председателския съвет за комисиите от 3 юли 2018 г.)

комисия INTA

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(подпомагаща: AFET, AGRI, PECH)

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(подпомагаща: ENVI, TRAN)

Промяна на заглавия

комисия BUDG

- Ново заглавие на междинния доклад 2018/0166R (APP): „Междинен доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение“

Изменения към Правилника за дейността (член 227 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменения към Правилника за дейността, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII, глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II (2018/2170(REG))

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност