Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Σεπτεμβρίου 2018)

επιτροπή ITRE

- Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (2018/2222(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2018)

επιτροπή JURI

- Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) TRAN)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Σεπτεμβρίου 2018)

επιτροπή IMCO

- Προαγωγή της δικαιοσύνης και της διαφάνειας για την επιχειρηματική χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, TRAN, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE

- Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) CULT, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού), LIBE)

επιτροπή JURI

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού) AFCO, PETI)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπές JURI, INTA

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), AGRI, JURI

επιτροπή FEMM

- Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (2018/2160(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

επιτροπή DEVE

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπές FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

επιτροπή AFCO

- Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (2017/0333R(APP))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: CONT, AFCO

επιτροπή JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης (άρθρο 99, παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών της 3 Ιουλίου 2018)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλλων 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(γνωμοδότηση: AFET, AGRI, PECH)

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(γνωμοδότηση: ENVI, TRAN)

Αλλαγή τίτλων

Επιτροπή BUDG

- Νέος τίτλος της ενδιάμεσης έκθεσης 2018/0166R (APP) : "Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας"

Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποιήσεις του Κανονισμού που επηρεάζουν τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου I, το κεφάλαιο 3 του τίτλου V, τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII, το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII, τον τίτλο XII, τον τίτλο XIV και το παράρτημα II (2018/2170(REG))

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου