Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. septembri 2018. aasta otsuse alusel)

ITRE-komisjon

- ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (2018/2222(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 5. juuli 2018. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon

- Kollektiivhagid tarbijate ühishuvide kaitseks (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), TRAN)

(Esimeeste konverentsi 6. septembri 2018. aasta otsuse alusel)

IMCO-komisjon

- Õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 54))

ITRE-komisjon

- Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine (uuesti sõnastamine) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), CULT, JURI (kodukorra artikkel 104), LIBE)

JURI-komisjon

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (kodukorra artikkel 54), AFCO, PETI)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-, INTA-komisjon

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON (kodukorra artikkel 54), AGRI, JURI

FEMM-komisjon

- Araabia kevade sündmuste järel: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (2018/2160(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

DEVE-komisjon

- Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)

FEMM-, AFCO-, DEVE-, CULT-, AFET-, ITRE-, CONT-, INTA-, TRAN-komisjon

- Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO-komisjon

- Euroopa Valuutafondi loomine (2017/0333R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON
nõuandvad komisjonid: CONT, AFCO

JURI-komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (kodukorra artikkel 39)

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks (kodukorra artikli 99 lõige 2)

(Esimeeste konverentsi 3. juuli 2018. aasta teatise alusel)

INTA-komisjon

- Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4 (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(nõuandvad komisjonid: AFET, AGRI, PECH)

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- ELi ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN)

Pealkirjade muutmine

BUDG-komisjon

- Uus vahearuande pealkiri 2018/0166R (APP): Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks“

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 227)

AFCO-komisjon

- Kodukorra muudatusettepanekud, mis mõjutavad I osa 1. ja 4. peatükki, V osa 3. peatükki, VII osa 4. ja 5. peatükki, VIII osa 1. peatükki, XII osa, XIV osa ja II lisa (2018/2170(REG))

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika