Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris - Strasbūra

18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. septembra lēmumu)

ITRE komiteja

- ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (2018/2222(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 5. jūlija lēmumu)

JURI komiteja

- Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), TRAN)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. septembra lēmumu)

IMCO komiteja

- Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(atzinums: ITRE, TRAN, JURI (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja

- Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), CULT, JURI (Reglamenta 104. pants), LIBE)

JURI komiteja

- To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(atzinums: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (Reglamenta 54. pants)AFCO, PETI)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI, INTA komitejas

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: INTA, CONT, ECON (Reglamenta 54. pants), AGRI, JURI

FEMM komiteja

- Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (2018/2160(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

DEVE komiteja

- Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: DEVE, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN komitejas

- Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (2018/0166R(APP))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO komiteja

- Eiropas Monetārā fonda izveide (2017/0333R(APP))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON
atzinums: CONT, AFCO

JURI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (Reglamenta 39. pants)

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 3. jūlija paziņojumu)

INTA komiteja

- Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(atzinums: AFET, AGRI, PECH)

- Padomes lēmums par brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Padomes lēmums par ekonomisko partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Japānu (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(atzinums: ENVI, TRAN)

Virsrakstu maiņa

BUDG komiteja

- Jauns virsraksts starpposma ziņojumam 2018/0166R (APP): “Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos”

Grozījumu izdarīšana Reglamentā (Reglamenta 227. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumi Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu (2018/2170(REG))

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika