Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. septembra 2018)

výbor ITRE

- Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (2018/2222(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. júla 2018)

výbor JURI

- Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku) TRAN)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. septembra 2018)

výbor IMCO

- Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(stanovisko: ITRE, TRAN, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), CULT, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku), LIBE)

výbor JURI

- Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku) AFCO, PETI)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbory JURI, INTA

- Stav diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI, JURI

výbor FEMM

- Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (2018/2160(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbory FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (2018/0166R(APP))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor AFCO

- Zriadenie Európskeho menového fondu (2017/0333R(APP))
predložené gestorskému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, AFCO

výbor JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ohodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 3. júla 2018)

výbor INTA

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (2018/0256M(NLE)2018/0256(NLE))

(stanovisko: AFET, AGRI, PECH)

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

Zmena názvov

výbor BUDG

- nový názov predbežnej správy 2018/0166R (APP): Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Zmena rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmeny rokovacieho poriadku týkajúce sa kapitol 1 a 4 hlavy I, kapitoly 3 hlavy V, kapitol 4 a 5 hlavy VII, kapitoly 1 hlavy VIII, hlavy XII, hlavy XIV a prílohy II (2018/2170(REG))

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia