Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 september 2018)

ITRE-utskottet

- Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (2018/2222(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2018)

JURI-utskottet

- Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 september 2018)

IMCO-utskottet

- Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, TRAN, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet

- Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), CULT, JURI (artikel 104 i arbetsordningen), LIBE)

JURI-utskottet

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet, INTA-utskottet

- Läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI, JURI

FEMM-utskottet

- Efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (2018/2160(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

DEVE-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: DEVE, ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

utskotten FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse (2018/0166R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO-utskottet

- Inrättande av Europeiska valutafonden (2017/0333R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: CONT, AFCO

JURI-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 3 juli 2018)

INTA-utskottet

- Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(rådgivande utskott: AFET, AGRI, PECH)

- Rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(rådgivande utskott: ENVI, TRAN)

Ändring av titel

BUDG-utskottet

- Ny titel på interimsbetänkande 2018/0166R(APP) : Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

Ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändringar av arbetsordningen vilka påverkar avdelning I kapitel 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitel 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II (2018/2170(REG))

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy