Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 290kWORD 83k
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (arutelu)
 5.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
  
6.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
  
6.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum
 7.Istungi jätkamine
 8.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas (hääletus)
  
10.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum (hääletus)
  
10.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum (hääletus)
  
10.4.Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.5.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (hääletus)
  
10.6.Ühtne digivärav ***I (hääletus)
  
10.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I
  
10.8.Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (hääletus)
  
10.9.Khan al-Ahmari ja muude beduiinikülade lammutamise oht (hääletus)
  
10.10.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (hääletus)
  
10.11.Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (hääletus)
  
10.12.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (hääletus)
  
10.13.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (hääletus)
  
10.14.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (hääletus)
  
10.15.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Petitsioonid
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungi lõpp
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon

(2018/2847(RSP))

Arutelu toimus 10. septembril 2018 (10.9.2018 protokollipunkt 23).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Notis Maria ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.8.


3. Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (2018/2849(RSP))

Arutelu toimus 11. septembril 2018 (11.9.2018 protokollipunkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ja Laura Agea Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.9.


4. Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (arutelu)

Raport taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta [2017/2128(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre ja Thomas Waitz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini ja Mairead McGuinness, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Waitz.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Pavel Poc.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.14.


5. Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (arutelu)

Raport kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul [2018/2008(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová tutvustas raportit.

Sõna võttis Biljana Borzan (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Momchil Nekov (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Olga Sehnalová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.15.


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.9.2018 protokollipunkt 2.)


6.1. Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.1.


6.2. Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ja Urmas Paet tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ja Goffredo Maria Bettini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.2.


6.3. Kambodža ja Kem Sokha juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel ja Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.3.

(Istung katkestati kell 11.39 enne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõnet.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.49.


8. Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaminister Zoran Zaev esines kõnega.

(Istung katkestati kell 12.10 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.14.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0364/2018

(asendades B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0371/2018

(asendades B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0345)

Sõnavõtt

Mark Demesmaeker enne hääletust resolutsiooni ühisettepaneku kohta.


10.3. Kambodža ja Kem Sokha juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0366/2018

(asendades B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0346)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0373/2018 muutus kehtetuks.)


10.4. Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0347)


10.5. Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)0348)


10.6. Ühtne digivärav ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0349)


10.7. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Sõnavõtt

Tanja Fajon (raportöör) enne hääletust.


10.8. Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 2)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0388/2018

(asendades B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ja Theodoros Zagorakis fraktsiooni PPE nimel;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel;

—   Ruža Tomašić ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Piernicola Pedicini ja Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0350)


10.9. Khan al-Ahmari ja muude beduiinikülade lammutamise oht (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 3)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0384/2018

(asendades B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel;

—   Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ja Laura Agea.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0351)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0383/2018 ja B8-0386/2018 muutusid kehtetuks.)


10.10. Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses [2018/2035(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0352)


10.11. Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0363/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas ENVI-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0353)


10.12. Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (hääletus)

Raport antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava kohta [2017/2254(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0354)


10.13. Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (hääletus)

Raport liikuva Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava kohta [2017/2257(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0355)


10.14. Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (hääletus)

Raport taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta [2017/2128(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0356)


10.15. Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (hääletus)

Raport kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul [2018/2008(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0357)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Raport: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic ja Lucy Anderson

Raport: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa ja Stanislav Polčák

Raport: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa ja Anna Záborská

Raport: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Raport: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová ja Bolesław G. Piecha

Raport: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová ja Monika Smolková.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.52.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

TRAN-komisjon: Innoncenzo Leontini

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Innoncenzo Leontini

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Innoncenzo Leontini

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Innoncenzo Leontini


16. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Euroopa päeva muutmine riigipühaks, et edendada Euroopa Liidu väärtusi

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (G-000006/2018), mille esitas Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Euroopa päeva nimetamine riigipühaks, et edendada Euroopa Liidu väärtusi (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić (juhataja täpsustas pärast André Elisseni sõnavõttu), André Elissen, et oma sõnavõttu selgitada, ja Seán Kelly korraldusliku küsimuse kohta (juhataja täpsustas).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


17. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Portugali taotlus – EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõbe käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0307/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek esmase vastuvõtu piirkonna kohta Põhja-Aafrikas (B8-0312/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta linnades (B8-0340/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek madala glükeemilise indeksi sümboli kasutuselevõtu kohta Euroopa toiduainete siltidel (B8-0342/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek märgistuse Valmistatud Euroopas kohta (B8-0343/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek kohaliku toidutootmise rolli kohta süsinikdioksiidi heite vähendamisel (B8-0344/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Treviso provintsi oliivisektori kaitse kohta (B8-0345/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek nutitelefoni tervislikuma kasutuse kohta (B8-0346/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ameerika homaari liigitamise kohta invasiivseks võõrliigiks (B8-0347/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pikaajaliste töötute tööturule naasmise toetamise kohta (B8-0348/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Maria Spyraki. Resolutsiooni ettepanek üleujutustest ja tulekahjudest põhjustatud kahjude parandamise kohta Kreekas (B8-0349/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eraelu puutumatuse kohta asjade interneti ajastul (B8-0350/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE


18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. septembri 2018. aasta otsuse alusel)

ITRE-komisjon

- ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (2018/2222(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 5. juuli 2018. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon

- Kollektiivhagid tarbijate ühishuvide kaitseks (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), TRAN)

(Esimeeste konverentsi 6. septembri 2018. aasta otsuse alusel)

IMCO-komisjon

- Õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 54))

ITRE-komisjon

- Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine (uuesti sõnastamine) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), CULT, JURI (kodukorra artikkel 104), LIBE)

JURI-komisjon

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (kodukorra artikkel 54), AFCO, PETI)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-, INTA-komisjon

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON (kodukorra artikkel 54), AGRI, JURI

FEMM-komisjon

- Araabia kevade sündmuste järel: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (2018/2160(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

DEVE-komisjon

- Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)

FEMM-, AFCO-, DEVE-, CULT-, AFET-, ITRE-, CONT-, INTA-, TRAN-komisjon

- Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO-komisjon

- Euroopa Valuutafondi loomine (2017/0333R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON
nõuandvad komisjonid: CONT, AFCO

JURI-komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (kodukorra artikkel 39)

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks (kodukorra artikli 99 lõige 2)

(Esimeeste konverentsi 3. juuli 2018. aasta teatise alusel)

INTA-komisjon

- Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4 (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(nõuandvad komisjonid: AFET, AGRI, PECH)

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- ELi ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN)

Pealkirjade muutmine

BUDG-komisjon

- Uus vahearuande pealkiri 2018/0166R (APP): Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks“

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 227)

AFCO-komisjon

- Kodukorra muudatusettepanekud, mis mõjutavad I osa 1. ja 4. peatükki, V osa 3. peatükki, VII osa 4. ja 5. peatükki, VIII osa 1. peatükki, XII osa, XIV osa ja II lisa (2018/2170(REG))


19. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. september 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0529/2018); (*) (nr 0530/2018); Benjamin Rzepka (nr 0531/2018); Dean Bauwens (nr 0532/2018); (*) (nr 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nr 0534/2018); (*) (nr 0535/2018); Dieter Wunderwald (nr 0536/2018); (*) (nr 0537/2018); (*) (nr 0538/2018); (*) (nr 0539/2018); (*) (nr 0540/2018); (*) (nr 0541/2018); (*) (nr 0542/2018); Jānis Brukšteins (nr 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nr 0544/2018); Beata Cimoch (nr 0545/2018); Daniela Peters (nr 0546/2018); (*) (nr 0547/2018); (*) (nr 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 0549/2018); (*) (nr 0550/2018); (*) (nr 0551/2018); (*) (nr 0552/2018); (*) (nr 0553/2018); (*) (nr 0554/2018); Daniela Peters (nr 0555/2018); Philippe Garcia (nr 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nr 0557/2018); Jānis Kuzins (nr 0558/2018); (*) (nr 0559/2018); Alberto Cirio (nr 0560/2018); (*) (nr 0561/2018); (*) (nr 0562/2018); (*) (nr 0563/2018); Jack Hennessey (nr 0564/2018); Belisa Godinho (nr 0565/2018); Patricia Graham (nr 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nr 0567/2018); (*) (nr 0568/2018); (*) (nr 0569/2018); (*) (nr 0570/2018); (*) (nr 0571/2018); (*) (nr 0572/2018); (*) (nr 0573/2018); Philippe Garcia (nr 0574/2018); (*) (nr 0575/2018); (*) (nr 0576/2018); (*) (nr 0577/2018); Daniela Peters (nr 0578/2018); (*) (nr 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nr 0580/2018); (*) (nr 0581/2018); Susanto Lugiman (nr 0582/2018); (*) (nr 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nr 0584/2018); (*) (nr 0585/2018); Beate Holzleitner (nr 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nr 0587/2018); Fotis Batzios (nr 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nr 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nr 0590/2018); Philippe Bravo (nr 0591/2018); (*) (nr 0592/2018); (*) (nr 0593/2018); Hartmut Backhaus (nr 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nr 0595/2018); (*) (nr 0596/2018); (*) (nr 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nr 0598/2018); Yu Tan (nr 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nr 0600/2018); Marco Bava (nr 0601/2018); Marco Deplano (nr 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0603/2018); (*) (nr 0604/2018); Ada Stallone (nr 0605/2018); Milena Dimitrova (nr 0606/2018); (*) (nr 0607/2018); (*) (nr 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nr 0609/2018); Marinella Colombo (nr 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nr 0611/2018); (*) (nr 0612/2018); (*) (nr 0613/2018); (*) (nr 0614/2018); Wolfgang Gerber (nr 0615/2018); (*) (nr 0616/2018); Luis Rodríguez (nr 0617/2018); (*) (nr 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nr 0619/2018); (*) (nr 0620/2018); (*) (nr 0621/2018); (*) (nr 0622/2018); (*) (nr 0623/2018); (*) (nr 0624/2018); (*) (nr 0625/2018); Günther Hildebrand (nr 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0627/2018); (*) (nr 0628/2018); (*) (nr 0629/2018); (*) (nr 0630/2018); Sreeram Kumar (nr 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nr 0632/2018); (*) (nr 0633/2018); (*) (nr 0634/2018); (*) (nr 0635/2018); Friedrich Baessmann (nr 0636/2018); Jens Genzer (nr 0637/2018); Jens Genzer (nr 0638/2018); Jens Genzer (nr 0639/2018); Jens Genzer (nr 0640/2018); (*) (nr 0641/2018); (*) (nr 0642/2018); (*) (nr 0643/2018); (*) (nr 0644/2018); Tomasz Pysz (nr 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0646/2018); (*) (nr 0647/2018); (*) (nr 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nr 0649/2018); (*) (nr 0650/2018); (*) (nr 0651/2018); (*) (nr 0652/2018); (*) (nr 0653/2018); Fotios Batzios (nr 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nr 0655/2018); Emilio Vincioni (nr 0656/2018); (*) (nr 0657/2018); Jacek Sierpiński (nr 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0659/2018); (*) (nr 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nr 0661/2018); (*) (nr 0662/2018); Francoise Côte (nr 0663/2018); Leif Lundgren (nr 0664/2018); Marco Bazzoni (nr 0665/2018); Kai Herlemann (nr 0666/2018); Jonathan Tennant (nr 0667/2018); (*) (nr 0668/2018); (*) (nr 0669/2018); (*) (nr 0670/2018); (*) (nr 0671/2018); Dan Chitu (nr 0672/2018); Cătălin Mateescu (nr 0673/2018); (*) (nr 0674/2018); (*) (nr 0675/2018); Daniela Peters (nr 0676/2018); (*) (nr 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nr 0678/2018); (*) (nr 0679/2018); (*) (nr 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nr 0681/2018); (*) (nr 0682/2018); Niko Haxhiu (nr 0683/2018); (*) (nr 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nr 0685/2018); Kiril Kolomanov (nr 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nr 0687/2018); (*) (nr 0688/2018); (*) (nr 0689/2018); Lucian Săuleanu (nr 0690/2018); Milena Dimitrova (nr 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nr 0692/2018); (*) (nr 0693/2018); Massimiliano Caputo (nr 0694/2018); (*) (nr 0695/2018); (*) (nr 0696/2018); (*) (nr 0697/2018); (*) (nr 0698/2018); (*) (nr 0699/2018); (*) (nr 0700/2018).

President edastas 6. september 2018 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


20. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 1. oktoobrist 2018 kuni 4. oktoobrini 2018.


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.37.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika