Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 293kWORD 83k
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus(käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 5.Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa
  6.2.Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
  6.3.Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (äänestys)
  10.2.Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (äänestys)
  10.3.Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (äänestys)
  10.4.Eurojustin ja Albanian yhteistyösopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.5.Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)
  10.6.Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (äänestys)
  10.7.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I
  10.8.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (äänestys)
  10.9.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (äänestys)
  10.10.Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa (äänestys)
  10.11.Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (äänestys)
  10.12.Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (äänestys)
  10.13.Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (äänestys)
  10.14.Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  10.15.Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Vetoomukset
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istunnon päättäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus(käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (2018/2847(RSP))

Keskustelu käytiin 10. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 23).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Notis Maria ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018)

—    Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018)

—   Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018)

—   Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018)

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018)

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.8.


3. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (2018/2849(RSP))

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018)

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ja Laura Agea, Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018)

—   Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018)

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018)

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.9.


4. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta [2017/2128(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc esitteli mietinnön.

Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre ja Thomas Waitz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini ja Mairead McGuinness, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Waitz.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Pavel Poc.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.14.


5. Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (keskustelu)

Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla [2018/2008(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová esitteli mietinnön.

Biljana Borzan (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Momchil Nekov (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Olga Sehnalová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.15.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 2).


6.1. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta ja Pavel Svoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.1.


6.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ja Goffredo Maria Bettini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.2.


6.3. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta ja Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk ja Ignazio Corrao.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.39 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhetta odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.49.


8. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministeri Zoran Zaev piti puheen.

(Istunto keskeytettiin klo 12.10 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.14.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0364/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0371/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ja B8-0382/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0345)

Puheenvuoro:

Mark Demesmaeker ennen yhteisestä päätöslauselmaesityksestä toimitettavaa äänestystä.


10.3. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0366/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 ja B8-0377/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0346)

(Päätöslauselmaesitys B8-0373/2018 raukesi.)


10.4. Eurojustin ja Albanian yhteistyösopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0347)


10.5. Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0348)


10.6. Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0349)


10.7. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Puheenvuoro:

Tanja Fajon (esittelijä) ennen äänestystä.


10.8. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 2)

Päätöslauselmaesitykset B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0388/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ja B8-0394/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ja Theodoros Zagorakis PPE-ryhmän puolesta

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Piernicola Pedicini ja Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0350)


10.9. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 3)

Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0384/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

—   Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ja Laura Agea.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0351)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018 ja B8-0386/2018 raukesivat.)


10.10. Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa [2018/2035(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0352)


10.11. Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0363/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0353)


10.12. Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi [2017/2254(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0354)


10.13. Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma” [2017/2257(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0355)


10.14. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta [2017/2128(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0356)


10.15. Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (äänestys)

Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla [2018/2008(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0357)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Mietintö Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic ja Lucy Anderson

Mietintö Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa ja Stanislav Polčák

Mietintö Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa ja Anna Záborská

Mietintö István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Mietintö Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová ja Bolesław G. Piecha

Mietintö Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová ja Monika Smolková.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.52.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

TRAN-valiokunta: Innoncenzo Leontini

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Innoncenzo Leontini

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Innoncenzo Leontini

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Innoncenzo Leontini


16. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Eurooppa-päivän tunnustaminen yleiseksi vapaapäiväksi EU:n arvojen edistämiseksi

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (G-000006/2018) Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Eurooppa-päivän tunnustaminen yleiseksi vapaapäiväksi EU:n arvojen edistämiseksi (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić (puhemies antoi selvennyksiä André Elissenin puheenvuoron johdosta), André Elissen selventääkseen aikaisempaa puheenvuoroaan ja Seán Kelly käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (puhemies täsmensi asiaa).

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Esitys lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Bulgarialle, Kreikalle, Liettualle ja Puolalle (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Portugalin hakemuksen johdosta – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Alzheimerin taudin tutkimuksesta (B8-0307/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys hotspot-alueista Pohjois-Afrikassa (B8-0312/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys kaupunkien ilmansaasteiden torjunnasta (B8-0340/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys matalan glykeemisen indeksin (LGI) käyttöönotosta elintarvikkeissa Euroopassa (B8-0342/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ”Tuotettu EU:ssa” -merkinnästä (B8-0343/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

EMPL

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys paikallisen elintarviketuotannon roolista hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä (B8-0344/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oliivialan suojelusta Trevison maakunnassa (B8-0345/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys älypuhelimen terveemmästä käytöstä (B8-0346/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys amerikanhummerin luokittelemisesta haitalliseksi vieraslajiksi (B8-0347/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pitkäaikaistyöttömien tukemisesta työmarkkinoille uudelleenintegroitumisessa (B8-0348/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Maria Spyraki. Päätöslauselmaesitys tulvien ja tulipalojen aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta Kreikassa (B8-0349/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yksityisyydensuojasta esineiden internetin aikakaudella (B8-0350/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. syyskuuta 2018)

ITRE-valiokunta

- Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (2018/2222(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. heinäkuuta 2018)

JURI-valiokunta

- Edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla) TRAN)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. syyskuuta 2018)

IMCO-valiokunta

- Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN, JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta

- Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), CULT, JURI (työjärjestyksen 104 artikla), LIBE)

JURI-valiokunta

- Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO, PETI)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

valiokunnat JURI, INTA

- Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tila (2018/2094(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI, JURI

FEMM-valiokunta

- Arabikevään jälkeen: MENA-alueen tie eteenpäin (2018/2160(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

DEVE-valiokunta

- Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: DEVE, ENVI, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

valiokunnat FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (2018/0166R(APP))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO-valiokunta

- Euroopan valuuttarahaston perustaminen (2017/0333R(APP))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, ECON
lausuntoa varten: CONT, AFCO

JURI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 3. heinäkuuta 2018)

INTA-valiokunta

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(lausuntoa varten: AFET, AGRI, PECH

- Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(lausuntoa varten: ENVI, TRAN)

Otsikkojen muuttaminen

BUDG-valiokunta

- Väliaikaisen mietinnön uusi otsikko 2018/0166R (APP): ”Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi”

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 227 artikla)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I 1 ja 4 luvun, osan V 3 luvun, osan VII 4 ja 5 luvun, osan VIII 1 luvun, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttaminen (2018/2170(REG)) (työjärjestyksen 227 artikla)


19. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

7. syyskuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 0529/2018); (*) (nro 0530/2018); Benjamin Rzepka (nro 0531/2018); Dean Bauwens (nro 0532/2018); (*) (nro 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nro 0534/2018); (*) (nro 0535/2018); Dieter Wunderwald (nro 0536/2018); (*) (nro 0537/2018); (*) (nro 0538/2018); (*) (nro 0539/2018); (*) (nro 0540/2018); (*) (nro 0541/2018); (*) (nro 0542/2018); Jānis Brukšteins (nro 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nro 0544/2018); Beata Cimoch (nro 0545/2018); Daniela Peters (nro 0546/2018); (*) (nro 0547/2018); (*) (nro 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nro 0549/2018); (*) (nro 0550/2018); (*) (nro 0551/2018); (*) (nro 0552/2018); (*) (nro 0553/2018); (*) (nro 0554/2018); Daniela Peters (nro 0555/2018); Philippe Garcia (nro 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nro 0557/2018); Jānis Kuzins (nro 0558/2018); (*) (nro 0559/2018); Alberto Cirio (nro 0560/2018); (*) (nro 0561/2018); (*) (nro 0562/2018); (*) (nro 0563/2018); Jack Hennessey (nro 0564/2018); Belisa Godinho (nro 0565/2018); Patricia Graham (nro 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nro 0567/2018); (*) (nro 0568/2018); (*) (nro 0569/2018); (*) (nro 0570/2018); (*) (nro 0571/2018); (*) (nro 0572/2018); (*) (nro 0573/2018); Philippe Garcia (nro 0574/2018); (*) (nro 0575/2018); (*) (nro 0576/2018); (*) (nro 0577/2018); Daniela Peters (nro 0578/2018); (*) (nro 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nro 0580/2018); (*) (nro 0581/2018); Susanto Lugiman (nro 0582/2018); (*) (nro 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nro 0584/2018); (*) (nro 0585/2018); Beate Holzleitner (nro 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nro 0587/2018); Fotis Batzios (nro 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nro 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nro 0590/2018); Philippe Bravo (nro 0591/2018); (*) (nro 0592/2018); (*) (nro 0593/2018); Hartmut Backhaus (nro 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nro 0595/2018); (*) (nro 0596/2018); (*) (nro 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nro 0598/2018); Yu Tan (nro 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nro 0600/2018); Marco Bava (nro 0601/2018); Marco Deplano (nro 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0603/2018); (*) (nro 0604/2018); Ada Stallone (nro 0605/2018); Milena Dimitrova (nro 0606/2018); (*) (nro 0607/2018); (*) (nro 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nro 0609/2018); Marinella Colombo (nro 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nro 0611/2018); (*) (nro 0612/2018); (*) (nro 0613/2018); (*) (nro 0614/2018); Wolfgang Gerber (nro 0615/2018); (*) (nro 0616/2018); Luis Rodríguez (nro 0617/2018); (*) (nro 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nro 0619/2018); (*) (nro 0620/2018); (*) (nro 0621/2018); (*) (nro 0622/2018); (*) (nro 0623/2018); (*) (nro 0624/2018); (*) (nro 0625/2018); Günther Hildebrand (nro 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nro 0627/2018); (*) (nro 0628/2018); (*) (nro 0629/2018); (*) (nro 0630/2018); Sreeram Kumar (nro 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nro 0632/2018); (*) (nro 0633/2018); (*) (nro 0634/2018); (*) (nro 0635/2018); Friedrich Baessmann (nro 0636/2018); Jens Genzer (nro 0637/2018); Jens Genzer (nro 0638/2018); Jens Genzer (nro 0639/2018); Jens Genzer (nro 0640/2018); (*) (nro 0641/2018); (*) (nro 0642/2018); (*) (nro 0643/2018); (*) (nro 0644/2018); Tomasz Pysz (nro 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0646/2018); (*) (nro 0647/2018); (*) (nro 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nro 0649/2018); (*) (nro 0650/2018); (*) (nro 0651/2018); (*) (nro 0652/2018); (*) (nro 0653/2018); Fotios Batzios (nro 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nro 0655/2018); Emilio Vincioni (nro 0656/2018); (*) (nro 0657/2018); Jacek Sierpiński (nro 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nro 0659/2018); (*) (nro 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nro 0661/2018); (*) (nro 0662/2018); Francoise Côte (nro 0663/2018); Leif Lundgren (nro 0664/2018); Marco Bazzoni (nro 0665/2018); Kai Herlemann (nro 0666/2018); Jonathan Tennant (nro 0667/2018); (*) (nro 0668/2018); (*) (nro 0669/2018); (*) (nro 0670/2018); (*) (nro 0671/2018); Dan Chitu (nro 0672/2018); Cătălin Mateescu (nro 0673/2018); (*) (nro 0674/2018); (*) (nro 0675/2018); Daniela Peters (nro 0676/2018); (*) (nro 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nro 0678/2018); (*) (nro 0679/2018); (*) (nro 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nro 0681/2018); (*) (nro 0682/2018); Niko Haxhiu (nro 0683/2018); (*) (nro 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nro 0685/2018); Kiril Kolomanov (nro 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nro 0687/2018); (*) (nro 0688/2018); (*) (nro 0689/2018); Lucian Săuleanu (nro 0690/2018); Milena Dimitrova (nro 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nro 0692/2018); (*) (nro 0693/2018); Massimiliano Caputo (nro 0694/2018); (*) (nro 0695/2018); (*) (nro 0696/2018); (*) (nro 0697/2018); (*) (nro 0698/2018); (*) (nro 0699/2018); (*) (nro 0700/2018).

Puhemies lähetti työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti 6. syyskuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 1. lokakuuta 2018 - 4. lokakuuta 2018.


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.37.


23. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö