Indeks 
Zapisnik
PDF 293kWORD 83k
Četvrtak, 13. rujna 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (rasprava)
 5.Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (rasprava)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
6.1.Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika
  
6.2.Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa
  
6.3.Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske Republike Makedonije
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Glasovanje
  
10.1.Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika (glasovanje)
  
10.2.Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa (glasovanje)
  
10.3.Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe (glasovanje)
  
10.4.Sporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka ***I (glasovanje)
  
10.6.Jedinstveni digitalni pristupnik ***I (glasovanje)
  
10.7.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) ***I
  
10.8.Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (glasovanje)
  
10.9.Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (glasovanje)
  
10.10.Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu (glasovanje)
  
10.11.Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (glasovanje)
  
10.12.Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (glasovanje)
  
10.13.Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (glasovanje)
  
10.14.Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (glasovanje)
  
10.15.Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Sastav odbora i izaslanstava
 16.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Odluke o određenim dokumentima
 19.Predstavke
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 23.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (2018/2847(RSP))

Rasprava je održana 10. rujna 2018. (točka 23. zapisnika od 10.9.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Notis Maria i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas et Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis et Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 13.9.2018..


3. Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP))

Rasprava je održana 11. rujna 2018. (točka 19. zapisnika od 11.9.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o najavi rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato i Laura Agea, o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o prijetnji rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa, au nom du groupe GUE/NGL, o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 13.9.2018..


4. Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (rasprava)

Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o sredstvima za zaštitu bilja [2017/2128(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc predstavio je izvješće.

Govorio je Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Mairead McGuinness u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Martin Häusling u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin u ime Kluba zastupnika ENF-a, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre i Thomas Waitz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini i Mairead McGuinness, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thomas Waitz.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Pavel Poc.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 13.9.2018..


5. Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (rasprava)

Izvješće o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2018/2008(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová predstavila je izvješće.

Govorila je Biljana Borzan (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Momchil Nekov (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Ivan Štefanec u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jiří Maštálka u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell i Theodor Dumitru Stolojan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu i Franc Bogovič.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Olga Sehnalová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika od 13.9.2018..


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 12.9.2018..)


6.1. Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika

Prijedlozi rezolucija B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Pavel Svoboda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 13.9.2018..


6.2. Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa

Prijedlozi rezolucija B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly i Urmas Paet predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri i Goffredo Maria Bettini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 13.9.2018..


6.3. Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe

Prijedlozi rezolucija B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský i Petras Auštrevičius predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Csaba Sógor u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ramon Tremosa i Balcells u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Angelo Ciocca u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk i Ignazio Corrao.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 13.9.2018..

(Sjednica je prekinuta u 11:39 radi govora Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske Republike Makedonije.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:49 h.


8. Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zoran Zaev, premijer bivše jugoslavenske Republike Makedonije, održao je govor.

(Sjednica je prekinuta u 12:10 h radi glasovanja.)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:14 h.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 i B8-0378/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0364/2018

(koji zamjenjuje B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 i B8-0378/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0371/2018

(koji zamjenjuje B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0345)

Govorio je

Mark Demesmaeker, prije glasovanja o prijedlogu zajedničke rezolucije.


10.3. Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 i B8-0377/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0366/2018

(koji zamjenjuje B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 i B8-0377/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i David Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun i Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0346)

(Prijedlog rezolucije B8-0373/2018 se ne razmatra.)


10.4. Sporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Albanije [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0347)


10.5. Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0348)


10.6. Jedinstveni digitalni pristupnik ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0349)


10.7. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) ***I

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Govorila je

Tanja Fajon (izvjestiteljica) prije glasovanja.


10.8. Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 13. rujna 2018. (točka 2. zapisnika od 13.9.2018.)

Prijedlozi rezolucija B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 i B8-0394/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0388/2018

(koji zamjenjuje B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 i B8-0394/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi i Theodoros Zagorakis, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ruža Tomašić i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Piernicola Pedicini i Rosa D’Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0350)


10.9. Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 13. rujna 2018. (točka 3. zapisnika od 13.9.2018.)

Prijedlozi rezolucija B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0384/2018

(koji zamjenjuje B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Tamás Meszerics i Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato i Laura Agea.

Usvojen (P8_TA(2018)0351)

(Prijedlozi rezolucija B8-0383/2018 i B8-0386/2018 se ne razmatraju.)


10.10. Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu (glasovanje)

Izvješće o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu [2018/2035(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0352)


10.11. Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0363/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Odbor ENVI)

Usvojen (P8_TA(2018)0353)


10.12. Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (glasovanje)

Izvješće o europskom akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti [2017/2254(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0354)


10.13. Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (glasovanje)

Izvješće na temu Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u [2017/2257(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0355)


10.14. Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (glasovanje)

Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o sredstvima za zaštitu bilja [2017/2128(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0356)


10.15. Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (glasovanje)

Izvješće o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2018/2008(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0357)


11. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Izvješće: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic i Lucy Anderson

Izvješće: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa i Stanislav Polčák

Izvješće: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa i Anna Záborská

Izvješće: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Izvješće: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová i Bolesław G. Piecha

Izvješće: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová i Monika Smolková.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:52 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika PPE-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor TRAN: Innoncenzo Leontini

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Innoncenzo Leontini

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Innoncenzo Leontini

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Innoncenzo Leontini


16. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Obilježavanje Dana Europe kao državnog praznika u cilju promicanja vrijednosti EU-a

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-000006/2018) Ivana Jakovčića, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Obilježavanje Dana Europe kao državnog praznika u cilju promicanja vrijednosti EU-a (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Seán Kelly u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrejs Mamikins u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa u ime Kluba zastupnika ECR-a, André Elissen u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić (predsjednik je iznio više detalja nakon intervencije Andréa Elissena), André Elissen, kako bi obrazložio svoju intervenciju, i Seán Kelly kako bi postavio pitanje (predsjednik je dao obrazloženje).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2018. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021.–2023. (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, EMPL, PECH

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) zastupnika,

prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o istraživanju Alzheimerove bolesti (B8-0307/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o žarišnim točkama u sjevernoj Africi (B8-0312/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o borbi protiv onečišćenja zraka u gradovima (B8-0340/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o uvođenju oznake niskog glikemijskog indeksa na prehrambenim proizvodima u Europi (B8-0342/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o oznaci „proizvedeno u Europi” (B8-0343/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

EMPL

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o ulozi lokalne proizvodnje hrane u smanjenju emisija CO2 (B8-0344/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti sektora maslinarstva u talijanskoj pokrajini Treviso (B8-0345/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zdravijoj uporabi pametnih telefona (B8-0346/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o svrstavanju američkog hlapa na popis invazivnih vrsta (B8-0347/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potpori dugotrajno nezaposlenim osobama radi njihove reintegracije na tržište rada (B8-0348/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Maria Spyraki. Prijedlog rezolucije o sanaciji štete prouzročene poplavama i požarima u Grčkoj (B8-0349/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o privatnosti u eri interneta stvari (B8-0350/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE


18. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. rujna 2018.)

Odbor ITRE

- Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (2018/2222(INI))

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. srpnja 2018.)

Odbor JURI

- Zajedničke tužbe za zaštitu zajedničkih interesa potrošača (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika) TRAN)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. rujna 2018.)

Odbor IMCO

- Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike internetskih usluga posredovanja (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(mišljenje: ITRE, TRAN, JURI (članak 54. Poslovnika))

Odbor ITRE

- Ponovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika) CULT, JURI (članak 104. Poslovnika), LIBE)

Odbor JURI

- Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(mišljenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (članak 54. Poslovnika) AFCO, PETI)

Izmjena zahtjeva (članak 53. Poslovnika)

odbori JURA, INTA

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: INTA, CONT, ECON (članak 54. Poslovnika), AGRI, JURI

Odbor FEMM

- Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (2018/2160(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM

Odbor DEVE

- Nepoštene trgovačke prakse među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: DEVE, ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika)

odbori FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Privremeno izvješće o VFO-u 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Odbor AFCO

- Osnivanje Europskog monetarnog fonda (2017/0333R(APP))
upućeno nadležnom odboru: BUDG, ECON
mišljenje: CONT, AFCO

Odbor JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (članak 39. Poslovnika)

Izvješća o prijedlozima nezakonodavnih rezolucija u okviru postupka suglasnosti (članak 99. stavak 2. Poslovnika)

(U skladu s obavijesti Konferencije predsjednika odbora od 3. srpnja 2018.)

Odbor INTA

- Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(mišljenje: AFET, AGRI, PECH)

- Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(mišljenje: ENVI, TRAN)

Izmjena naslova

Odbor BUDG

- Novi naslov privremenog izvješća 2018/0166R (APP) : "Privremeno izvješće o VFO-u 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora "

Izmjena Poslovnika (članak 227. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Izmjene Poslovnika u pogledu poglavlja 1. i 4. glave I., poglavlja 3. glave V., poglavlja 4. i 5. glave VII., poglavlja 1. glave VIII, glave XII., glave XIV. i priloga II. (2018/2170(REG))


19. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

7. rujna 2018.

(*) Povjerljivo ime

(*) (n° 0529/2018); (*) (n° 0530/2018); Benjamin Rzepka (n° 0531/2018); Dean Bauwens (n° 0532/2018); (*) (n° 0533/2018); Nicoleta Apetrei (n° 0534/2018); (*) (n° 0535/2018); Dieter Wunderwald (n° 0536/2018); (*) (n° 0537/2018); (*) (n° 0538/2018); (*) (n° 0539/2018); (*) (n° 0540/2018); (*) (n° 0541/2018); (*) (n° 0542/2018); Jānis Brukšteins (n° 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (n° 0544/2018); Beata Cimoch (n° 0545/2018); Daniela Peters (n° 0546/2018); (*) (n° 0547/2018); (*) (n° 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 0549/2018); (*) (n° 0550/2018); (*) (n° 0551/2018); (*) (n° 0552/2018); (*) (n° 0553/2018); (*) (n° 0554/2018); Daniela Peters (n° 0555/2018); Philippe Garcia (n° 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (n° 0557/2018); Jānis Kuzins (n° 0558/2018); (*) (n° 0559/2018); Alberto Cirio (n° 0560/2018); (*) (n° 0561/2018); (*) (n° 0562/2018); (*) (n° 0563/2018); Jack Hennessey (n° 0564/2018); Belisa Godinho (n° 0565/2018); Patricia Graham (n° 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (n° 0567/2018); (*) (n° 0568/2018); (*) (n° 0569/2018); (*) (n° 0570/2018); (*) (n° 0571/2018); (*) (n° 0572/2018); (*) (n° 0573/2018); Philippe Garcia (n° 0574/2018); (*) (n° 0575/2018); (*) (n° 0576/2018); (*) (n° 0577/2018); Daniela Peters (n° 0578/2018); (*) (n° 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (n° 0580/2018); (*) (n° 0581/2018); Susanto Lugiman (n° 0582/2018); (*) (n° 0583/2018); João Diniz De Oliveira (n° 0584/2018); (*) (n° 0585/2018); Beate Holzleitner (n° 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (n° 0587/2018); Fotis Batzios (n° 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (n° 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (n° 0590/2018); Philippe Bravo (n° 0591/2018); (*) (n° 0592/2018); (*) (n° 0593/2018); Hartmut Backhaus (n° 0594/2018); Joannis Papanastasiou (n° 0595/2018); (*) (n° 0596/2018); (*) (n° 0597/2018); Rosangela Sviercoski (n° 0598/2018); Yu Tan (n° 0599/2018); Nicolò De Bigontina (n° 0600/2018); Marco Bava (n° 0601/2018); Marco Deplano (n° 0602/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0603/2018); (*) (n° 0604/2018); Ada Stallone (n° 0605/2018); Milena Dimitrova (n° 0606/2018); (*) (n° 0607/2018); (*) (n° 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (n° 0609/2018); Marinella Colombo (n° 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (n° 0611/2018); (*) (n° 0612/2018); (*) (n° 0613/2018); (*) (n° 0614/2018); Wolfgang Gerber (n° 0615/2018); (*) (n° 0616/2018); Luis Rodríguez (n° 0617/2018); (*) (n° 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (n° 0619/2018); (*) (n° 0620/2018); (*) (n° 0621/2018); (*) (n° 0622/2018); (*) (n° 0623/2018); (*) (n° 0624/2018); (*) (n° 0625/2018); Günther Hildebrand (n° 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (n° 0627/2018); (*) (n° 0628/2018); (*) (n° 0629/2018); (*) (n° 0630/2018); Sreeram Kumar (n° 0631/2018); José Carmelo García Pérez (n° 0632/2018); (*) (n° 0633/2018); (*) (n° 0634/2018); (*) (n° 0635/2018); Friedrich Baessmann (n° 0636/2018); Jens Genzer (n° 0637/2018); Jens Genzer (n° 0638/2018); Jens Genzer (n° 0639/2018); Jens Genzer (n° 0640/2018); (*) (n° 0641/2018); (*) (n° 0642/2018); (*) (n° 0643/2018); (*) (n° 0644/2018); Tomasz Pysz (n° 0645/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0646/2018); (*) (n° 0647/2018); (*) (n° 0648/2018); Manuel Parras Rosa (n° 0649/2018); (*) (n° 0650/2018); (*) (n° 0651/2018); (*) (n° 0652/2018); (*) (n° 0653/2018); Fotios Batzios (n° 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (n° 0655/2018); Emilio Vincioni (n° 0656/2018); (*) (n° 0657/2018); Jacek Sierpiński (n° 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 0659/2018); (*) (n° 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (n° 0661/2018); (*) (n° 0662/2018); Francoise Côte (n° 0663/2018); Leif Lundgren (n° 0664/2018); Marco Bazzoni (n° 0665/2018); Kai Herlemann (n° 0666/2018); Jonathan Tennant (n° 0667/2018); (*) (n° 0668/2018); (*) (n° 0669/2018); (*) (n° 0670/2018); (*) (n° 0671/2018); Dan Chitu (n° 0672/2018); Cătălin Mateescu (n° 0673/2018); (*) (n° 0674/2018); (*) (n° 0675/2018); Daniela Peters (n° 0676/2018); (*) (n° 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (n° 0678/2018); (*) (n° 0679/2018); (*) (n° 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (n° 0681/2018); (*) (n° 0682/2018); Niko Haxhiu (n° 0683/2018); (*) (n° 0684/2018); Gianpaolo Dattena (n° 0685/2018); Kiril Kolomanov (n° 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (n° 0687/2018); (*) (n° 0688/2018); (*) (n° 0689/2018); Lucian Săuleanu (n° 0690/2018); Milena Dimitrova (n° 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (n° 0692/2018); (*) (n° 0693/2018); Massimiliano Caputo (n° 0694/2018); (*) (n° 0695/2018); (*) (n° 0696/2018); (*) (n° 0697/2018); (*) (n° 0698/2018); (*) (n° 0699/2018); (*) (n° 0700/2018).

Predsjednik je objavio da je dana 6. rujna 2018. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


20. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


21. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 1. listopada 2018. do 4. listopada 2018.


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:37 h.


23. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti