Indekss 
Protokols
PDF 298kWORD 83k
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana (debates)
 5.Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests
  6.2.Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta
  6.3.Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta
 7.Sēdes atsākšana
 8.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev runa
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests (balsošana)
  10.2.Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta (balsošana)
  10.3.Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (balsošana)
  10.4.Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.5.Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I (balsošana)
  10.6.Vienota digitālā vārteja ***I (balsošana)
  10.7.Lēmums sākt iestāžu sarunas To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I
  10.8.2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (balsošana)
  10.9.Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (balsošana)
  10.10.Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā (balsošana)
  10.11.Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (balsošana)
  10.12.Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (balsošana)
  10.13.Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma (balsošana)
  10.14.Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana (balsošana)
  10.15.Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Plašas interpelācijas (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Lūgumraksti
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sēdes slēgšana
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (2018/2847(RSP)).

Debates notika 2018. gada 10. septembrī (10.9.2018. protokola 23. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Notis Maria un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķijā) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķijā) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis S&D grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem ((2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas et Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis et Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā — par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.8. punkts.


3. Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (2018/2849(RSP)).

Debates notika 2018. gada 11. septembrī (11.9.2018. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato un Laura Agea — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund un Linda McAvan S&D grupas vārdā — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā — par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.9. punkts.


4. Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana (debates)

Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu [2017/2128(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Pavel Poc (A8-0268/2018).

Pavel Poc iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre un Thomas Waitz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini un Mairead McGuinness, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Waitz.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Pavel Poc.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.14. punkts.


5. Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (debates)

Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū [2018/2008(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

Olga Sehnalová iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Biljana Borzan (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Momchil Nekov (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu un Franc Bogovič.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Olga Sehnalová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.15. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 12.9.2018. protokola 2. punkts.)


6.1. Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests

Rezolūciju priekšlikumi B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP)).

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jacques Colombier ENF grupas vārdā un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.1. punkts.


6.2. Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP)).

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Neena Gill S&D grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri un Goffredo Maria Bettini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.2. punkts.


6.3. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP)).

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā un Angelo Ciocca ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk un Ignazio Corrao.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.39 līdz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev runas sākumam.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.49.


8. Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev runa

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministrs Zoran Zaev uzstājās ar runu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.10 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.14.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 un B8-0378/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0364/2018

(aizstāj B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 un B8-0378/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Norbert Neuser S&D grupas vārdā;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0344).


10.2. Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 un B8-0382/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0371/2018

(aizstāj B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 un B8-0382/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0345).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par kopģo rezolūcijas priekšlikumu uzstājās Mark Demesmaeker.


10.3. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 un B8-0377/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0366/2018

(aizstāj B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 un B8-0377/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0346).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0373/2018 vairs nav spēkā.)


10.4. Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Albāniju [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0275/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0347).


10.5. Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0348).


10.6. Vienota digitālā vārteja ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0349).


10.7. Lēmums sākt iestāžu sarunas To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Tanja Fajon (referente).


10.8. 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 13. septembrī (13.9.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 un B8-0394/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0388/2018

(aizstāj B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 un B8-0394/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi un Theodoros Zagorakis PPE grupas vārdā;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl un Miriam Dalli S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā;

—   Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Piernicola Pedicini un Rosa D’Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0350).


10.9. Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 13. septembrī (13.9.2018. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 un B8-0389/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0384/2018

(aizstāj B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 un B8-0389/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund un Linda McAvan S&D grupas vārdā;

—   Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Tamás Meszerics un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato un Laura Agea.

Pieņemts (P8_TA(2018)0351).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0383/2018 un B8-0386/2018 vairs nav spēkā.)


10.10. Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā [2018/2035(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0352).


10.11. Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0363/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENVI komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2018)0353).


10.12. Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai [2017/2254(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0354).


10.13. Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma (balsošana)

Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma [2017/2257(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0355).


10.14. Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu [2017/2128(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Pavel Poc (A8-0268/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0356).


10.15. Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (balsošana)

Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū [2018/2008(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0357).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Cornelia Ernst ziņojums - A8-0313/2017
Seán Kelly

Marlene Mizzi ziņojums - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Mark Demesmaeker ziņojums - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Karin Kadenbach ziņojums - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

István Ujhelyi ziņojums - A8-0241/2018
Seán Kelly

Pavel Poc ziņojums - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Olga Sehnalová ziņojums - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.52.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu šādos amatos:

TRAN komiteja: Innoncenzo Leontini;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Innoncenzo Leontini;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Innoncenzo Leontini;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Innoncenzo Leontini.


16. Plašas interpelācijas (debates)

Eiropas dienas atzīšana par valsts svētku dienu nolūkā popularizēt ES vērtības

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000006/2018), un kuru iesniedza Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā Komisijai: Eiropas dienas atzīšana par valsts svētku dienu nolūkā popularizēt ES vērtības (B8-0038/2018).

Ivan Jakovčić izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus saistībā ar André Elissen teikto), André Elissen, precizējot savus iepriekšējos izteikumus, un Seán Kelly par darba kārtības jautājumu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- 2018. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (11738/2018 - C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2. Deputātu rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Alcheimera slimības pētniecību (B8-0307/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņemšanas un reģistrācijas centriem Ziemeļāfrikā (B8-0312/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret gaisa piesārņojumu pilsētās (B8-0340/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par zema glikēmiskā indeksa (LGI) apzīmējuma iekļaušanu pārtikas produktu marķējumā Eiropā (B8-0342/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marķējumu “Ražots Eiropā” (B8-0343/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējās pārtikas ražošanas nozīmi CO2 emisiju samazināšanas nolūkā (B8-0344/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par olīvu audzēšanas nozares aizsardzību Trevizo provincē (B8-0345/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viedtālruņu veselībai nekaitīgāku lietošanu (B8-0346/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Amerikas omāru klasificēšanu par invazīvu sugu (B8-0347/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu ilgstošo bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū (B8-0348/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Maria Spyraki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plūdu un ugunsgrēku seku likvidēšanu Grieķijā (B8-0349/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par privātumu lietu interneta laikmetā (B8-0350/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. septembra lēmumu)

ITRE komiteja

- ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (2018/2222(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 5. jūlija lēmumu)

JURI komiteja

- Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), TRAN)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. septembra lēmumu)

IMCO komiteja

- Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(atzinums: ITRE, TRAN, JURI (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja

- Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), CULT, JURI (Reglamenta 104. pants), LIBE)

JURI komiteja

- To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(atzinums: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (Reglamenta 54. pants)AFCO, PETI)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI, INTA komitejas

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: INTA, CONT, ECON (Reglamenta 54. pants), AGRI, JURI

FEMM komiteja

- Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (2018/2160(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

DEVE komiteja

- Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: DEVE, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN komitejas

- Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (2018/0166R(APP))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO komiteja

- Eiropas Monetārā fonda izveide (2017/0333R(APP))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON
atzinums: CONT, AFCO

JURI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (Reglamenta 39. pants)

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 3. jūlija paziņojumu)

INTA komiteja

- Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(atzinums: AFET, AGRI, PECH)

- Padomes lēmums par brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Padomes lēmums par ekonomisko partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Japānu (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(atzinums: ENVI, TRAN)

Virsrakstu maiņa

BUDG komiteja

- Jauns virsraksts starpposma ziņojumam 2018/0166R (APP): “Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos”

Grozījumu izdarīšana Reglamentā (Reglamenta 227. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumi Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu (2018/2170(REG))


19. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 7. septembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0529/2018); (*) (Nr. 0530/2018); Benjamin Rzepka (Nr. 0531/2018); Dean Bauwens (Nr. 0532/2018); (*) (Nr. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (Nr. 0534/2018); (*) (Nr. 0535/2018); Dieter Wunderwald (Nr. 0536/2018); (*) (Nr. 0537/2018); (*) (Nr. 0538/2018); (*) (Nr. 0539/2018); (*) (Nr. 0540/2018); (*) (Nr. 0541/2018); (*) (Nr. 0542/2018); Jānis Brukšteins (Nr. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (Nr. 0544/2018); Beata Cimoch (Nr. 0545/2018); Daniela Peters (Nr. 0546/2018); (*) (Nr. 0547/2018); (*) (Nr. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (Nr. 0549/2018); (*) (Nr. 0550/2018); (*) (Nr. 0551/2018); (*) (Nr. 0552/2018); (*) (Nr. 0553/2018); (*) (Nr. 0554/2018); Daniela Peters (Nr. 0555/2018); Philippe Garcia (Nr. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (Nr. 0557/2018); Jānis Kuzins (Nr. 0558/2018); (*) (Nr. 0559/2018); Alberto Cirio (Nr. 0560/2018); (*) (Nr. 0561/2018); (*) (Nr. 0562/2018); (*) (Nr. 0563/2018); Jack Hennessey (Nr. 0564/2018); Belisa Godinho (Nr. 0565/2018); Patricia Graham (Nr. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (Nr. 0567/2018); (*) (Nr. 0568/2018); (*) (Nr. 0569/2018); (*) (Nr. 0570/2018); (*) (Nr. 0571/2018); (*) (Nr. 0572/2018); (*) (Nr. 0573/2018); Philippe Garcia (Nr. 0574/2018); (*) (Nr. 0575/2018); (*) (Nr. 0576/2018); (*) (Nr. 0577/2018); Daniela Peters (Nr. 0578/2018); (*) (Nr. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (Nr. 0580/2018); (*) (Nr. 0581/2018); Susanto Lugiman (Nr. 0582/2018); (*) (Nr. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (Nr. 0584/2018); (*) (Nr. 0585/2018); Beate Holzleitner (Nr. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (Nr. 0587/2018); Fotis Batzios (Nr. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (Nr. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (Nr. 0590/2018); Philippe Bravo (Nr. 0591/2018); (*) (Nr. 0592/2018); (*) (Nr. 0593/2018); Hartmut Backhaus (Nr. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (Nr. 0595/2018); (*) (Nr. 0596/2018); (*) (Nr. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (Nr. 0598/2018); Yu Tan (Nr. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (Nr. 0600/2018); Marco Bava (Nr. 0601/2018); Marco Deplano (Nr. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0603/2018); (*) (Nr. 0604/2018); Ada Stallone (Nr. 0605/2018); Milena Dimitrova (Nr. 0606/2018); (*) (Nr. 0607/2018); (*) (Nr. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (Nr. 0609/2018); Marinella Colombo (Nr. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (Nr. 0611/2018); (*) (Nr. 0612/2018); (*) (Nr. 0613/2018); (*) (Nr. 0614/2018); Wolfgang Gerber (Nr. 0615/2018); (*) (Nr. 0616/2018); Luis Rodríguez (Nr. 0617/2018); (*) (Nr. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (Nr. 0619/2018); (*) (Nr. 0620/2018); (*) (Nr. 0621/2018); (*) (Nr. 0622/2018); (*) (Nr. 0623/2018); (*) (Nr. 0624/2018); (*) (Nr. 0625/2018); Günther Hildebrand (Nr. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0627/2018); (*) (Nr. 0628/2018); (*) (Nr. 0629/2018); (*) (Nr. 0630/2018); Sreeram Kumar (Nr. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (Nr. 0632/2018); (*) (Nr. 0633/2018); (*) (Nr. 0634/2018); (*) (Nr. 0635/2018); Friedrich Baessmann (Nr. 0636/2018); Jens Genzer (Nr. 0637/2018); Jens Genzer (Nr. 0638/2018); Jens Genzer (Nr. 0639/2018); Jens Genzer (Nr. 0640/2018); (*) (Nr. 0641/2018); (*) (Nr. 0642/2018); (*) (Nr. 0643/2018); (*) (Nr. 0644/2018); Tomasz Pysz (Nr. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0646/2018); (*) (Nr. 0647/2018); (*) (Nr. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (Nr. 0649/2018); (*) (Nr. 0650/2018); (*) (Nr. 0651/2018); (*) (Nr. 0652/2018); (*) (Nr. 0653/2018); Fotios Batzios (Nr. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0655/2018); Emilio Vincioni (Nr. 0656/2018); (*) (Nr. 0657/2018); Jacek Sierpiński (Nr. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0659/2018); (*) (Nr. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (Nr. 0661/2018); (*) (Nr. 0662/2018); Francoise Côte (Nr. 0663/2018); Leif Lundgren (Nr. 0664/2018); Marco Bazzoni (Nr. 0665/2018); Kai Herlemann (Nr. 0666/2018); Jonathan Tennant (Nr. 0667/2018); (*) (Nr. 0668/2018); (*) (Nr. 0669/2018); (*) (Nr. 0670/2018); (*) (Nr. 0671/2018); Dan Chitu (Nr. 0672/2018); Cătălin Mateescu (Nr. 0673/2018); (*) (Nr. 0674/2018); (*) (Nr. 0675/2018); Daniela Peters (Nr. 0676/2018); (*) (Nr. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (Nr. 0678/2018); (*) (Nr. 0679/2018); (*) (Nr. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (Nr. 0681/2018); (*) (Nr. 0682/2018); Niko Haxhiu (Nr. 0683/2018); (*) (Nr. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (Nr. 0685/2018); Kiril Kolomanov (Nr. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (Nr. 0687/2018); (*) (Nr. 0688/2018); (*) (Nr. 0689/2018); Lucian Săuleanu (Nr. 0690/2018); Milena Dimitrova (Nr. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (Nr. 0692/2018); (*) (Nr. 0693/2018); Massimiliano Caputo (Nr. 0694/2018); (*) (Nr. 0695/2018); (*) (Nr. 0696/2018); (*) (Nr. 0697/2018); (*) (Nr. 0698/2018); (*) (Nr. 0699/2018); (*) (Nr. 0700/2018).

Priekšsēdētājs 2018. gada 6. septembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 4. oktobrim.


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.37.


23. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika