Indeks 
Protokół
PDF 305kWORD 84k
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich(złożone projekty rezolucji)
 4.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)
 5.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  6.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przemówienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji (głosowanie)
  10.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (głosowanie)
  10.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (głosowanie)
  10.6.Jednolity portal cyfrowy ***I (głosowanie)
  10.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I
  10.8.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (głosowanie)
  10.9.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (głosowanie)
  10.10.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (głosowanie)
  10.11.Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (głosowanie)
  10.12.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (głosowanie)
  10.13.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (głosowanie)
  10.14.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (głosowanie)
  10.15.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Petycje
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 września 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 10.9.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Notis Maria i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis i Elisabetta Gardini au nom du groupe PPE w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Głosowanie: 13 września 2018 r.


3. Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich(złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP))

Debata odbyła się dnia 11 września 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 11.9.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato i Laura Agea w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan w imieniu grupy S&D w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa, au nom du groupe GUE/NGL w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 13.9.2018.


4. Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre i Thomas Waitz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini i Mairead McGuinness, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Waitza.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Pavel Poc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 13.9.2018.


5. Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)

Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku [2018/2008(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Biljana Borzan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Momchil Nekov (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Olga Sehnalová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 13.9.2018.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 12.9.2018)


6.1. Uganda, aresztowanie posłów opozycji

Projekty rezolucji B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jacques Colombier w imieniu grupy ENF i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 13.9.2018.


6.2. Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo

Projekty rezolucji B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly i Urmas Paet przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Neena Gill w imieniu grupy S&D, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri i Goffredo Maria Bettini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 13.9.2018.


6.3. Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy

Projekty rezolucji B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE i Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk i Ignazio Corrao.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 13.9.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.39 w oczekiwaniu na wystąpienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.49.


8. Przemówienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva

Premier Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zoran Zaev wygłosił przemówienie.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.10 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.14.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Uganda, aresztowanie posłów opozycji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 i B8-0378/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0364/2018

(zastępujący B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 i B8-0378/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Norbert Neuser w imieniu grupy S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0371/2018

(zastępujący B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill w imieniu grupy S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0345)

Wystąpienie

Mark Demesmaeker, przed głosowaniem, w sprawie wspólnego projektu rezolucji.


10.3. Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 i B8-0377/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0366/2018

(zastępujący B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 i B8-0377/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i David Martin w imieniu grupy S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner i Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun i Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0346)

(Projekt rezolucji B8-0373/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0347)


10.5. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE. [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0348)


10.6. Jednolity portal cyfrowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0349)


10.7. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Wystąpienie

Tanja Fajon (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


10.8. Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia13 września 2018 r. (pkt 5 protokołu z dnia 13.9.2018)

Projekty rezolucji B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 i B8-0394/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0388/2018

(zastępujący B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 i B8-0394/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi i Theodoros Zagorakis w imieniu grupy PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić i Notis Marias w imieniu grupy ECR;

—   Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini i Rosa D’Amato w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0350)


10.9. Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia13 września 2018 r. (pkt 6 protokołu z dnia 13.9.2018)

Projekty rezolucji B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0384/2018

(zastępujący B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan w imieniu grupy S&D;

—   Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato i Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2018)0351)

(Projekty rezolucji B8-0383/2018 i B8-0386/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


10.10. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym [2018/2035(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0352)


10.11. Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0363/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję ENVI)

Przyjęto (P8_TA(2018)0353)


10.12. Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe [2017/2254(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0354)


10.13. Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europy w ruchu – programu działań dotyczący przyszłości mobilności w UE [2017/2257(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0355)


10.14. Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0356)


10.15. Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku [2018/2008(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0357)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Sprawozdanie Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Sprawozdanie Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Sprawozdanie István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Sprawozdanie Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.52.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Innoncenzo Leontini

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Innoncenzo Leontini

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Innoncenzo Leontini


16. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Uznanie Dnia Europy za święto państwowe w celu propagowania wartości Unii Europejskiej

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000006/2018) - Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE do Komisji: Uznanie Dnia Europy za święto państwowe w celu propagowania wartości UE (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, André Elissen w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića (Przewodniczący udzielił szczegółowych wyjaśnień w zwiąku z wystąpieniem André Elissena), André Elissen, aby wyjaśnić swoje wystąpienie, oraz Seán Kelly w kwestii związanej z porządkiem (Przewodniczący udzielił szczegółowej odpowiedzi).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


17. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 wzakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych wlatach 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, EMPL, PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu iuchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie badań nad chorobą Alzheimera (B8-0307/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie hotspotów w Afryce Północnej (B8-0312/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w miastach (B8-0340/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie umieszczania symbolu niskiego indeksu glikemicznego na produktach spożywczych w Europie (B8-0342/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie oznakowania „wyprodukowano w Europie” (B8-0343/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie roli lokalnej produkcji żywności w ograniczaniu emisji CO2 (B8-0344/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony sektora uprawy oliwek w prowincji Treviso (B8-0345/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozsądniejszego korzystania ze smartfonów (B8-0346/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie dodania homara amerykańskiego do wykazu gatunków inwazyjnych (B8-0347/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych ułatwiającego powrót na rynek pracy (B8-0348/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Maria Spyraki. Projekt rezolucji w sprawie naprawy zniszczeń spowodowanych w Grecji przez powodzie i pożary (B8-0349/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie prywatności w erze internetu rzeczy (B8-0350/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 września 2018 r.)

komisja ITRE

- Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (2018/2222(INI))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2018 r.)

komisja JURI

- Powództwa zbiorowe na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)TRAN)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 września 2018 r.)

komisja IMCO

- Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(opinia: ITRE, TRAN, JURI (art. 54 Regulaminu))

komisja ITRE

- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)CULT, JURI (art. 104 Regulaminu), LIBE)

komisja JURI

- Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(opinia: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu) AFCO, PETI)

Zmiana przekazania komisjom (art.53 regulaminu)

komisje JURI, INTA

- Stan debaty nad przyszłością Europy (2018/2094(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: INTA, CONT, ECON (art.54 Regulaminu), AGRI, JURI

komisja FEMM

- Po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (2018/2160(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

komisja DEVE

- Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: DEVE, ENVI, IMCO (art.54 Regulaminu)

komisje FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Sprawozdanie okresowe w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 – Stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

komisja AFCO

- Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (2017/0333R(APP))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, ECON
opinia: CONT, AFCO

komisja JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych izmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (art. 39 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody

(W związku ze zmiana wprowadzoną przez Konferencję Przewodniczących Komisji z dnia 3 lipca 2018 r.)

komisja INTA

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(opinia: AFET, AGRI, PECH)

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Umowa o ochronie inwestycji między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(opinia: ENVI, TRAN)

Zmiana tytułów

komisjia BUDG

-Nowy tytuł sprawozdania okresowego 2018/0166R (APP) : „Sprawozdanie okresowe w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 – Stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

Poprawki do Regulaminu (art. 227 Regulaminu)

komisja AFCO

- Poprawki do Regulaminu mające wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II (2018/2170(REG))


19. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 7 września 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0529/2018); (*) (nr 0530/2018); Benjamin Rzepka (nr 0531/2018); Dean Bauwens (nr 0532/2018); (*) (nr 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nr 0534/2018); (*) (nr 0535/2018); Dieter Wunderwald (nr 0536/2018); (*) (nr 0537/2018); (*) (nr 0538/2018); (*) (nr 0539/2018); (*) (nr 0540/2018); (*) (nr 0541/2018); (*) (nr 0542/2018); Jānis Brukšteins (nr 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nr 0544/2018); Beata Cimoch (nr 0545/2018); Daniela Peters (nr 0546/2018); (*) (nr 0547/2018); (*) (nr 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 0549/2018); (*) (nr 0550/2018); (*) (nr 0551/2018); (*) (nr 0552/2018); (*) (nr 0553/2018); (*) (nr 0554/2018); Daniela Peters (nr 0555/2018); Philippe Garcia (nr 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nr 0557/2018); Jānis Kuzins (nr 0558/2018); (*) (nr 0559/2018); Alberto Cirio (nr 0560/2018); (*) (nr 0561/2018); (*) (nr 0562/2018); (*) (nr 0563/2018); Jack Hennessey (nr 0564/2018); Belisa Godinho (nr 0565/2018); Patricia Graham (nr 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nr 0567/2018); (*) (nr 0568/2018); (*) (nr 0569/2018); (*) (nr 0570/2018); (*) (nr 0571/2018); (*) (nr 0572/2018); (*) (nr 0573/2018); Philippe Garcia (nr 0574/2018); (*) (nr 0575/2018); (*) (nr 0576/2018); (*) (nr 0577/2018); Daniela Peters (nr 0578/2018); (*) (nr 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nr 0580/2018); (*) (nr 0581/2018); Susanto Lugiman (nr 0582/2018); (*) (nr 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nr 0584/2018); (*) (nr 0585/2018); Beate Holzleitner (nr 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nr 0587/2018); Fotis Batzios (nr 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nr 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nr 0590/2018); Philippe Bravo (nr 0591/2018); (*) (nr 0592/2018); (*) (nr 0593/2018); Hartmut Backhaus (nr 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nr 0595/2018); (*) (nr 0596/2018); (*) (nr 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nr 0598/2018); Yu Tan (nr 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nr 0600/2018); Marco Bava (nr 0601/2018); Marco Deplano (nr 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0603/2018); (*) (nr 0604/2018); Ada Stallone (nr 0605/2018); Milena Dimitrova (nr 0606/2018); (*) (nr 0607/2018); (*) (nr 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nr 0609/2018); Marinella Colombo (nr 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nr 0611/2018); (*) (nr 0612/2018); (*) (nr 0613/2018); (*) (nr 0614/2018); Wolfgang Gerber (nr 0615/2018); (*) (nr 0616/2018); Luis Rodríguez (nr 0617/2018); (*) (nr 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nr 0619/2018); (*) (nr 0620/2018); (*) (nr 0621/2018); (*) (nr 0622/2018); (*) (nr 0623/2018); (*) (nr 0624/2018); (*) (nr 0625/2018); Günther Hildebrand (nr 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0627/2018); (*) (nr 0628/2018); (*) (nr 0629/2018); (*) (nr 0630/2018); Sreeram Kumar (nr 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nr 0632/2018); (*) (nr 0633/2018); (*) (nr 0634/2018); (*) (nr 0635/2018); Friedrich Baessmann (nr 0636/2018); Jens Genzer (nr 0637/2018); Jens Genzer (nr 0638/2018); Jens Genzer (nr 0639/2018); Jens Genzer (nr 0640/2018); (*) (nr 0641/2018); (*) (nr 0642/2018); (*) (nr 0643/2018); (*) (nr 0644/2018); Tomasz Pysz (nr 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0646/2018); (*) (nr 0647/2018); (*) (nr 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nr 0649/2018); (*) (nr 0650/2018); (*) (nr 0651/2018); (*) (nr 0652/2018); (*) (nr 0653/2018); Fotios Batzios (nr 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nr 0655/2018); Emilio Vincioni (nr 0656/2018); (*) (nr 0657/2018); Jacek Sierpiński (nr 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0659/2018); (*) (nr 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nr 0661/2018); (*) (nr 0662/2018); Francoise Côte (nr 0663/2018); Leif Lundgren (nr 0664/2018); Marco Bazzoni (nr 0665/2018); Kai Herlemann (nr 0666/2018); Jonathan Tennant (nr 0667/2018); (*) (nr 0668/2018); (*) (nr 0669/2018); (*) (nr 0670/2018); (*) (nr 0671/2018); Dan Chitu (nr 0672/2018); Cătălin Mateescu (nr 0673/2018); (*) (nr 0674/2018); (*) (nr 0675/2018); Daniela Peters (nr 0676/2018); (*) (nr 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nr 0678/2018); (*) (nr 0679/2018); (*) (nr 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nr 0681/2018); (*) (nr 0682/2018); Niko Haxhiu (nr 0683/2018); (*) (nr 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nr 0685/2018); Kiril Kolomanov (nr 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nr 0687/2018); (*) (nr 0688/2018); (*) (nr 0689/2018); Lucian Săuleanu (nr 0690/2018); Milena Dimitrova (nr 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nr 0692/2018); (*) (nr 0693/2018); Massimiliano Caputo (nr 0694/2018); (*) (nr 0695/2018); (*) (nr 0696/2018); (*) (nr 0697/2018); (*) (nr 0698/2018); (*) (nr 0699/2018); (*) (nr 0700/2018).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 6 września 2018 r. przekazał do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 1 października 2018 r. do 4 października 2018 r.


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.37.


23. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności