Zoznam 
Zápisnica
PDF 301kWORD 85k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (predložené návrhy uznesení)
 3.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)
 5.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov
  6.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Prejav Zorana Zaeva, predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov (hlasovanie)
  10.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (hlasovanie)
  10.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (hlasovanie)
  10.6.Jednotná digitálna brána ***I (hlasovanie)
  10.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I
  10.8.Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ (hlasovanie)
  10.9.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (hlasovanie)
  10.10.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (hlasovanie)
  10.11.Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (hlasovanie)
  10.12.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (hlasovanie)
  10.13.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (hlasovanie)
  10.14.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (hlasovanie)
  10.15.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Petície
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Skončenie rokovania
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (2018/2847(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 10. septembra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 10.9.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Notis Maria a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis v mene skupiny S&D o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


3. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 11.9.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Laura Agea o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock v mene skupiny ECR o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan v mene skupiny S&D o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


4. Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín [2017/2128(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre a Thomas Waitz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Mairead McGuinness, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Waitz.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Pavel Poc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


5. Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (rozprava)

Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu [2018/2008(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová uviedla správu.

V rozprave vystúpila Biljana Borzan (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Momchil Nekov (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu a Franc Bogovič.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Olga Sehnalová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 12.9.2018.)


6.1. Uganda, zatknutie opozičných poslancov

Návrhy uznesenia B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jacques Colombier v mene skupiny ENF a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


6.2. Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

Návrhy uznesenia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly a Urmas Paet uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill v mene skupiny S&D, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri a Goffredo Maria Bettini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


6.3. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu

Návrhy uznesenia B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE a Angelo Ciocca v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.39 h v očakávaní prejavu Zorana Zaeva, predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.49 h.


8. Prejav Zorana Zaeva, predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko

Zoran Zaev, predseda vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, vystúpil s prejavom.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.10 h pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.14 h.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Uganda, zatknutie opozičných poslancov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 a B8-0378/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0364/2018

(nahrádzajúci B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 a B8-0378/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Norbert Neuser v mene skupiny S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 a B8-0382/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0371/2018

(nahrádzajúci B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 a B8-0382/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill v mene skupiny S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun a Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0345)

Vystúpenie

Mark Demesmaeker pred hlasovaním o návrhu spoločného uznesenia.


10.3. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0366/2018

(nahrádzajúci B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a David Martin v mene skupiny S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner a Charles Tannock v mene skupiny ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun a Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0346)

(Návrh uznesenia B8-0373/2018 sa stal bezpredmetným.)


10.4. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0347)


10.5. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIA KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0348)


10.6. Jednotná digitálna brána ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0349)


10.7. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Vystúpenie

Tanja Fajon (spravodajkyňa) pred hlasovaním.


10.8. Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 13. septembra 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 13.9.2018)

Návrhy uznesenia B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0388/2018

(nahrádzajúci B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi a Theodoros Zagorakis v mene skupiny PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl a Miriam Dalli v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini a Rosa D’Amato v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0350)


10.9. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 13. septembra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 13.9.2018)

Návrhy uznesenia B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0384/2018

(nahrádzajúci B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan v mene skupiny S&D;

—   Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics a Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato a Laura Agea.

Prijatý (P8_TA(2018)0351)

(Návrhy uznesenia B8-0383/2018 a B8-0386/2018 sa stali bezpredmetnými.)


10.10. Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (hlasovanie)

Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve [2018/2035(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0352)


10.11. Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0363/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom ENVI)

Prijatý (P8_TA(2018)0353)


10.12. Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (hlasovanie)

Správa k Európskemu akčnému plánu jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) [2017/2254(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0354)


10.13. Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (hlasovanie)

Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ [2017/2257(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0355)


10.14. Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín [2017/2128(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0356)


10.15. Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (hlasovanie)

Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu [2018/2008(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0357)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Správa: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Správa: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Správa: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Správa: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Správa: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Správa: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.52 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE Parlament schválil tieto menovania:

výbor TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Innoncenzo Leontini

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Innoncenzo Leontini

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Innoncenzo Leontini


16. Väčšie interpelácie (rozprava)

Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000006/2018), ktorú predložil Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, André Elissen v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić (predsedajúci poskytol spresnenia k vystúpeniu Andrého Elissena), André Elissen, aby objasnil svoje vystúpenie, a Seán Kelly s procedurálnym návrhom (predseda poskytol spresnenia).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018 – sprievodný dokument k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, PECH

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o výskume Alzheimerovej choroby (B8-0307/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o hotspotoch v severnej Afrike (B8-0312/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o boji proti znečisteniu ovzdušia v mestách (B8-0340/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o zavedení symbolu nízkeho glykemického indexu (LGI) na označenie potravín v Európe (B8-0342/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o štítku „vyrobené v Európe“ (B8-0343/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o úlohe miestnej výroby potravín pri znižovaní emisií CO2 (B8-0344/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane odvetvia pestovania a spracovania olív v provincii Treviso (B8-0345/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezpečnejšom používaní smartfónov (B8-0346/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zaradení homára amerického do inváznych druhov (B8-0347/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore dlhodobo nezamestnaných v záujme ich opätovného začlenenia na trhu práce (B8-0348/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Maria Spyraki. Návrh uznesenia o náprave škôd spôsobených povodňami a požiarmi v Grécku (B8-0349/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o súkromí vo veku internetu vecí (B8-0350/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE


18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. septembra 2018)

výbor ITRE

- Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (2018/2222(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. júla 2018)

výbor JURI

- Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku) TRAN)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. septembra 2018)

výbor IMCO

- Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(stanovisko: ITRE, TRAN, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), CULT, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku), LIBE)

výbor JURI

- Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku) AFCO, PETI)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbory JURI, INTA

- Stav diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI, JURI

výbor FEMM

- Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (2018/2160(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbory FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (2018/0166R(APP))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor AFCO

- Zriadenie Európskeho menového fondu (2017/0333R(APP))
predložené gestorskému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, AFCO

výbor JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ohodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 3. júla 2018)

výbor INTA

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (2018/0256M(NLE)2018/0256(NLE))

(stanovisko: AFET, AGRI, PECH)

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

Zmena názvov

výbor BUDG

- nový názov predbežnej správy 2018/0166R (APP): Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Zmena rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmeny rokovacieho poriadku týkajúce sa kapitol 1 a 4 hlavy I, kapitoly 3 hlavy V, kapitol 4 a 5 hlavy VII, kapitoly 1 hlavy VIII, hlavy XII, hlavy XIV a prílohy II (2018/2170(REG))


19. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 7. septembra 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č.° 0529/2018); (*) (č. 0530/2018); Benjamin Rzepka (č. 0531/2018); Dean Bauwens (č. 0532/2018); (*) (č. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (č. 0534/2018); (*) (č. 0535/2018); Dieter Wunderwald (č. 0536/2018); (*) (č. 0537/2018); (*) (č. 0538/2018); (*) (č. 0539/2018); (*) (č. 0540/2018); (*) (č. 0541/2018); (*) (č. 0542/2018); Jānis Brukšteins (č. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (č. 0544/2018); Beata Cimoch (č. 0545/2018); Daniela Peters (č. 0546/2018); (*) (č. 0547/2018); (*) (č. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (č. 0549/2018); (*) (č. 0550/2018); (*) (č. 0551/2018); (*) (č. 0552/2018); (*) (č. 0553/2018); (*) (č. 0554/2018); Daniela Peters (č. 0555/2018); Philippe Garcia (č. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (č. 0557/2018); Jānis Kuzins (č. 0558/2018); (*) (č. 0559/2018); Alberto Cirio (č. 0560/2018); (*) (č. 0561/2018); (*) (č. 0562/2018); (*) (č. 0563/2018); Jack Hennessey (č. 0564/2018); Belisa Godinho (č. 0565/2018); Patricia Graham (č. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (č. 0567/2018); (*) (č. 0568/2018); (*) (č. 0569/2018); (*) (č. 0570/2018); (*) (č. 0571/2018); (*) (č. 0572/2018); (*) (č. 0573/2018); Philippe Garcia (č. 0574/2018); (*) (č. 0575/2018); (*) (č. 0576/2018); (*) (č. 0577/2018); Daniela Peters (č. 0578/2018); (*) (č. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (č. 0580/2018); (*) (č. 0581/2018); Susanto Lugiman (č. 0582/2018); (*) (č. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (č. 0584/2018); (*) (č. 0585/2018); Beate Holzleitner (č. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (č. 0587/2018); Fotis Batzios (č. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (č. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (č. 0590/2018); Philippe Bravo (č. 0591/2018); (*) (č. 0592/2018); (*) (č. 0593/2018); Hartmut Backhaus (č. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (č. 0595/2018); (*) (č. 0596/2018); (*) (č. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (č. 0598/2018); Yu Tan (č. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (č. 0600/2018); Marco Bava (č. 0601/2018); Marco Deplano (č. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0603/2018); (*) (č. 0604/2018); Ada Stallone (č. 0605/2018); Milena Dimitrova (č. 0606/2018); (*) (č. 0607/2018); (*) (č. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (č. 0609/2018); Marinella Colombo (č. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (č. 0611/2018); (*) (č. 0612/2018); (*) (č. 0613/2018); (*) (č. 0614/2018); Wolfgang Gerber (č. 0615/2018); (*) (č. 0616/2018); Luis Rodríguez (č. 0617/2018); (*) (č. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (č. 0619/2018); (*) (č. 0620/2018); (*) (č. 0621/2018); (*) (č. 0622/2018); (*) (č. 0623/2018); (*) (č. 0624/2018); (*) (č. 0625/2018); Günther Hildebrand (č. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (č. 0627/2018); (*) (č. 0628/2018); (*) (č. 0629/2018); (*) (č. 0630/2018); Sreeram Kumar (č. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (č. 0632/2018); (*) (č. 0633/2018); (*) (č. 0634/2018); (*) (č. 0635/2018); Friedrich Baessmann (č. 0636/2018); Jens Genzer (č. 0637/2018); Jens Genzer (č. 0638/2018); Jens Genzer (č. 0639/2018); Jens Genzer (č. 0640/2018); (*) (č. 0641/2018); (*) (č. 0642/2018); (*) (č. 0643/2018); (*) (č. 0644/2018); Tomasz Pysz (č. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0646/2018); (*) (č. 0647/2018); (*) (č. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (č. 0649/2018); (*) (č. 0650/2018); (*) (č. 0651/2018); (*) (č. 0652/2018); (*) (č. 0653/2018); Fotios Batzios (č. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (č. 0655/2018); Emilio Vincioni (č. 0656/2018); (*) (č. 0657/2018); Jacek Sierpiński (č. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0659/2018); (*) (č. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (č. 0661/2018); (*) (č. 0662/2018); Francoise Côte (č. 0663/2018); Leif Lundgren (č. 0664/2018); Marco Bazzoni (č. 0665/2018); Kai Herlemann (č. 0666/2018); Jonathan Tennant (č. 0667/2018); (*) (č. 0668/2018); (*) (č. 0669/2018); (*) (č. 0670/2018); (*) (č. 0671/2018); Dan Chitu (č. 0672/2018); Cătălin Mateescu (č. 0673/2018); (*) (č. 0674/2018); (*) (č. 0675/2018); Daniela Peters (č. 0676/2018); (*) (č. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (č. 0678/2018); (*) (č. 0679/2018); (*) (č. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (č. 0681/2018); (*) (č. 0682/2018); Niko Haxhiu (č. 0683/2018); (*) (č. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (č. 0685/2018); Kiril Kolomanov (č. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (č. 0687/2018); (*) (č. 0688/2018); (*) (č. 0689/2018); Lucian Săuleanu (č. 0690/2018); Milena Dimitrova (č. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (č. 0692/2018); (*) (č. 0693/2018); Massimiliano Caputo (č. 0694/2018); (*) (č. 0695/2018); (*) (č. 0696/2018); (*) (č. 0697/2018); (*) (č. 0698/2018); (*) (č. 0699/2018); (*) (č. 0700/2018).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 6. septembra 2018 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


21. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 1. októbra do 4. októbra 2018.


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.37 h.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia