Kazalo 
Zapisnik
PDF 290kWORD 84k
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (vloženi predlogi resolucij)
 3.Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (vloženi predlogi resolucij)
 4.Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (razprava)
 5.Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (razprava)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  6.1.Uganda, aretacija opozicijskih poslancev
  6.2.Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja
  6.3.Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe
 7.Nadaljevanje seje
 8.Govor Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (glasovanje)
  10.2.Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (glasovanje)
  10.3.Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe (glasovanje)
  10.4.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ***I (glasovanje)
  10.6.Enotno digitalno vstopno mesto ***I (glasovanje)
  10.7.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I
  10.8.Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (glasovanje)
  10.9.Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (glasovanje)
  10.10.Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (glasovanje)
  10.11.Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (glasovanje)
  10.12.Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (glasovanje)
  10.13.Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (glasovanje)
  10.14.Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (glasovanje)
  10.15.Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Večje interpelacije (razprava)
 17.Predložitev dokumentov
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Peticije
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Zaključek seje
 23.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (2018/2847(RSP))

Razprava je potekala dne 10. septembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 10.9.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Notis Maria in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE o požarih v vasi Mati v grški regiji Atika julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis v imenu skupine S&D o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in o odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 13.9.2018.


3. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))

Razprava je potekala dne 11. septembra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 11.9.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato in Laura Agea o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund in Linda McAvan v imenu skupine S&D o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 13.9.2018.


4. Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (razprava)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih [2017/2128(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Jahr (pripravljavec mnenja odbora AGRI).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre in Thomas Waitz.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Maria Grapini in Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thomas Waitz.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Pavel Poc.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 13.9.2018.


5. Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (razprava)

Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu [2018/2008(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Biljana Borzan (pripravljavka mnenja odbora ENVI).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Momchil Nekov (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Ivan Štefanec v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu in Franc Bogovič.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Olga Sehnalová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 13.9.2018.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 12.9.2018)


6.1. Uganda, aretacija opozicijskih poslancev

predlogi resolucij B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila sta Jacques Colombier v imenu skupine ENF, in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 13.9.2018.


6.2. Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja

predlogi resolucij B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Neena Gill v imenu skupine S&D, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri in Goffredo Maria Bettini.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 13.9.2018.


6.3. Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe

predlogi resolucij B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský in Petras Auštrevičius so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, in Angelo Ciocca v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk in Ignazio Corrao.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 13.9.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.39 v pričakovanju govora Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.49.


8. Govor Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

Zoran Zaev, predsednik vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, je imel govor.

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.14.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 in B8-0378/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0364/2018

(ki nadomešča B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 in B8-0378/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Pirkko Ruohonen-Lerner, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 in B8-0382/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0371/2018

(ki nadomešča B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 in B8-0382/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun in Pascal Duran, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0345)

Govor

Mark Demesmaeker, pred glasovanjem, o skupnem predlogu resolucije.


10.3. Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 in B8-0377/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0366/2018

(ki nadomešča B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 in B8-0377/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0346)

(Predlog resolucije B8-0373/2018 je brezpredmeten.)


10.4. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0347)


10.5. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM in IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0348)


10.6. Enotno digitalno vstopno mesto ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0349)


10.7. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Govor

Tanja Fajon (poročevalka), pred glasovanjem.


10.8. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 13. septembra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 13.9.2018)

predlogi resolucij B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 in B8-0394/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0388/2018

(ki nadomešča B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 in B8-0394/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi in Theodoros Zagorakis v imenu skupine PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl in Miriam Dalli v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL;

—   Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini in Rosa D’Amato v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0350)


10.9. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 13. septembra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 13.9.2018)

predlogi resolucij B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 in B8-0389/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0384/2018

(ki nadomešča B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 in B8-0389/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund in Linda McAvan v imenu skupine S&D;

—   Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato in Laura Agea.

Sprejeto (P8_TA(2018)0351)

(Predlogi resolucij B8-0383/2018 in B8-0386/2018 so brezpredmetni.)


10.10. Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu [2018/2035(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0352)


10.11. Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0363/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je predložil odbor ENVI)

Sprejeto (P8_TA(2018)0353)


10.12. Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (glasovanje)

Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom [2017/2254(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0354)


10.13. Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (glasovanje)

Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU [2017/2257(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0355)


10.14. Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih [2017/2128(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0356)


10.15. Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu (glasovanje)

Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu [2018/2008(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0357)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Poročilo: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic in Lucy Anderson

Poročilo: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa in Stanislav Polčák

Poročilo: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa in Anna Záborská

Poročilo: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Poročilo: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová in Bolesław G. Piecha

Poročilo: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová in Monika Smolková.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 12.52.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Innoncenzo Leontini

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Innoncenzo Leontini

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Innoncenzo Leontini


16. Večje interpelacije (razprava)

Priznanje dneva Evrope kot praznika za spodbujanje vrednot EU

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (G-000006/2018), ki jo je posredoval Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE Komisiji: Priznanje dneva Evrope kot praznika za spodbujanje vrednot EU (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, André Elissen v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić (predsednik je po govoru Andréja Elissena podal pojasnilo), André Elissen, ki je pojasnil svoj govor, in Seán Kelly v zvezi s postopkom (predsednik je podal pojasnilo).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


17. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2018, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Portugalske – EGF/2018/002PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o raziskavah alzheimerjeve bolezni (B8-0307/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o žariščnih točkah v severni Afriki (B8-0312/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o boju proti onesnaževanju zraka v mestih (B8-0340/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o uvedbi označbe za živila z nizkim glikemičnim indeksom (LGI) v Evropi (B8-0342/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o oznaki „proizvedeno v Evropi“ (B8-0343/2018)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

EMPL

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o vlogi lokalne proizvodnje hrane pri zmanjševanju emisij CO2 (B8-0344/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti oljčnega sektorja v pokrajini Treviso (B8-0345/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o bolj zdravem načinu uporabe pametnega telefona (B8-0346/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razvrstitvi ameriškega jastoga med invazivne vrste (B8-0347/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponovnem vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (B8-0348/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Maria Spyraki. Predlog resolucije o odpravi škode, ki so jo povzročili požari in poplave v Grčiji (B8-0349/2018)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zasebnosti v času interneta stvari (B8-0350/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ITRE


18. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. septembra 2018)

odbor ITRE

- Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (2018/2222(INI))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. julija 2018)

odbor JURI

- Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika) TRAN)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. septembra 2018)

odbor IMCO

- Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(mnenje: ITRE, TRAN, JURI (člen 54 Poslovnika))

odbor ITRE

- Ponovna uporaba informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)CULT, JURI (člen 104 Poslovnika), LIBE)

odbor JURI

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(mnenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (člen 54 Poslovnika)AFCO, PETI)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbora JURI, INTA

- Stanje razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: INTA, CONT, ECON (člen 54 Poslovnika), AGRI, JURI

odbor FEMM

- Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2018/2160(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM

odbor DEVE

- Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: DEVE, ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika)

odbori FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

odbor AFCO

- Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (2017/0333R(APP))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG, ECON
mnenje: CONT, AFCO

odbor JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (člen 39 Poslovnika)

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 99(2) Poslovnika)

(V skladu z uradnim obvestilom konference predsednikov odborov z dne 3. julija 2018)

odbor INTA

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(mnenje: AFET, AGRI, PECH)

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Sporazum o zaščiti naložb med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(mnenje: ENVI, TRAN)

Sprememba naslovov

odbor BUDG

- Novi naslov vmesnega poročila 2018/0166R (APP): “Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora”

Spremembe Poslovnika člen 227 Poslovnika

odbor AFCO

- Spremembe Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II (2018/2170(REG))


19. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

7. septembra 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0529/2018); (*) (št. 0530/2018); Benjamin Rzepka (št. 0531/2018); Dean Bauwens (št. 0532/2018); (*) (št. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (št. 0534/2018); (*) (št. 0535/2018); Dieter Wunderwald (št. 0536/2018); (*) (št. 0537/2018); (*) (št. 0538/2018); (*) (št. 0539/2018); (*) (št. 0540/2018); (*) (št. 0541/2018); (*) (št. 0542/2018); Jānis Brukšteins (št. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (št. 0544/2018); Beata Cimoch (št. 0545/2018); Daniela Peters (št. 0546/2018); (*) (št. 0547/2018); (*) (št. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (št. 0549/2018); (*) (št. 0550/2018); (*) (št. 0551/2018); (*) (št. 0552/2018); (*) (št. 0553/2018); (*) (št. 0554/2018); Daniela Peters (št. 0555/2018); Philippe Garcia (št. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (št. 0557/2018); Jānis Kuzins (št. 0558/2018); (*) (št. 0559/2018); Alberto Cirio (št. 0560/2018); (*) (št. 0561/2018); (*) (št. 0562/2018); (*) (št. 0563/2018); Jack Hennessey (št. 0564/2018); Belisa Godinho (št. 0565/2018); Patricia Graham (št. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (št. 0567/2018); (*) (št. 0568/2018); (*) (št. 0569/2018); (*) (št. 0570/2018); (*) (št. 0571/2018); (*) (št. 0572/2018); (*) (št. 0573/2018); Philippe Garcia (št. 0574/2018); (*) (št. 0575/2018); (*) (št. 0576/2018); (*) (št. 0577/2018); Daniela Peters (št. 0578/2018); (*) (št. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (št. 0580/2018); (*) (št. 0581/2018); Susanto Lugiman (št. 0582/2018); (*) (št. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (št. 0584/2018); (*) (št. 0585/2018); Beate Holzleitner (št. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (št. 0587/2018); Fotis Batzios (št. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (št. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (št. 0590/2018); Philippe Bravo (št. 0591/2018); (*) (št. 0592/2018); (*) (št. 0593/2018); Hartmut Backhaus (št. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (št. 0595/2018); (*) (št. 0596/2018); (*) (št. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (št. 0598/2018); Yu Tan (št. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (št. 0600/2018); Marco Bava (št. 0601/2018); Marco Deplano (št. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0603/2018); (*) (št. 0604/2018); Ada Stallone (št. 0605/2018); Milena Dimitrova (št. 0606/2018); (*) (št. 0607/2018); (*) (št. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (št. 0609/2018); Marinella Colombo (št. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (št. 0611/2018); (*) (št. 0612/2018); (*) (št. 0613/2018); (*) (št. 0614/2018); Wolfgang Gerber (št. 0615/2018); (*) (št. 0616/2018); Luis Rodríguez (št. 0617/2018); (*) (št. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (št. 0619/2018); (*) (št. 0620/2018); (*) (št. 0621/2018); (*) (št. 0622/2018); (*) (št. 0623/2018); (*) (št. 0624/2018); (*) (št. 0625/2018); Günther Hildebrand (št. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (št. 0627/2018); (*) (št. 0628/2018); (*) (št. 0629/2018); (*) (št. 0630/2018); Sreeram Kumar (št. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (št. 0632/2018); (*) (št. 0633/2018); (*) (št. 0634/2018); (*) (št. 0635/2018); Friedrich Baessmann (št. 0636/2018); Jens Genzer (št. 0637/2018); Jens Genzer (št. 0638/2018); Jens Genzer (št. 0639/2018); Jens Genzer (št. 0640/2018); (*) (št. 0641/2018); (*) (št. 0642/2018); (*) (št. 0643/2018); (*) (št. 0644/2018); Tomasz Pysz (št. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0646/2018); (*) (št. 0647/2018); (*) (št. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (št. 0649/2018); (*) (št. 0650/2018); (*) (št. 0651/2018); (*) (št. 0652/2018); (*) (št. 0653/2018); Fotios Batzios (št. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (št. 0655/2018); Emilio Vincioni (št. 0656/2018); (*) (št. 0657/2018); Jacek Sierpiński (št. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 0659/2018); (*) (št. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (št. 0661/2018); (*) (št. 0662/2018); Francoise Côte (št. 0663/2018); Leif Lundgren (št. 0664/2018); Marco Bazzoni (št. 0665/2018); Kai Herlemann (št. 0666/2018); Jonathan Tennant (št. 0667/2018); (*) (št. 0668/2018); (*) (št. 0669/2018); (*) (št. 0670/2018); (*) (št. 0671/2018); Dan Chitu (št. 0672/2018); Cătălin Mateescu (št. 0673/2018); (*) (št. 0674/2018); (*) (št. 0675/2018); Daniela Peters (št. 0676/2018); (*) (št. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (št. 0678/2018); (*) (št. 0679/2018); (*) (št. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (št. 0681/2018); (*) (št. 0682/2018); Niko Haxhiu (št. 0683/2018); (*) (št. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (št. 0685/2018); Kiril Kolomanov (št. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (št. 0687/2018); (*) (št. 0688/2018); (*) (št. 0689/2018); Lucian Săuleanu (št. 0690/2018); Milena Dimitrova (št. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (št. 0692/2018); (*) (št. 0693/2018); Massimiliano Caputo (št. 0694/2018); (*) (št. 0695/2018); (*) (št. 0696/2018); (*) (št. 0697/2018); (*) (št. 0698/2018); (*) (št. 0699/2018); (*) (št. 0700/2018).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 6. septembra 2018 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 1. oktobra 2018 do 4. oktobra 2018.


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.37.


23. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov