Index 
Protokoll
PDF 295kWORD 82k
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (ingivna resolutionsförslag)
 3.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)
 5.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
  6.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (omröstning)
  10.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (omröstning)
  10.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)
  10.4.Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (omröstning)
  10.6.Gemensam digital ingång ***I (omröstning)
  10.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I
  10.8.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (omröstning)
  10.9.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (omröstning)
  10.10.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (omröstning)
  10.11.Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (omröstning)
  10.12.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (omröstning)
  10.13.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (omröstning)
  10.14.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (omröstning)
  10.15.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Framställningar
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))

Debatten hade ägt rum den10 september 2018 (punkt 23 i protokollet av den 10.9.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Notis Maria och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis för S&D-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis och Elisabetta Gardini, för PPE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 13.9.2018.


3. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))

Debatten hade ägt rum den 11 september 2018 (punkt 19 i protokollet av den 11.9.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato och Laura Agea, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock för ECR-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund och Linda McAvan för S&D-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 13.9.2018.


4. Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)

Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel [2017/2128(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre och Thomas Waitz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini och Mairead McGuinness, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Waitz.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Pavel Poc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 13.9.2018.


5. Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt)

Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden [2018/2008(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Biljana Borzan (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu och Franc Bogovič.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Olga Sehnalová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 13.9.2018.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 12.9.2018.)


6.1. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

Resolutionsförslag B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 13.9.2018.


6.2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo

Resolutionsförslag B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri och Goffredo Maria Bettini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 13.9.2018.


6.3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

Resolutionsförslag B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, och Angelo Ciocca för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk och Ignazio Corrao.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 13.9.2018.

(Sammanträdet avbröts tillfälligt kl 11.39 i avvaktan på talet av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.49.


8. Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister

Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister, höll ett tal.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.10 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.14.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 och B8-0378/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0364/2018

(ersätter B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 och B8-0378/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0344)


10.2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 och B8-0382/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0371/2018

(ersätter B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 och B8-0382/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0345)

Inlägg

Mark Demesmaeker (före omröstningen) om det gemensamma förslaget till resolution.


10.3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 och B8-0377/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0366/2018

(ersätter B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 och B8-0377/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0346)

(Resolutionsförslag B8-0373/2018 bortföll.)


10.4. Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0347)


10.5. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2018)0348)


10.6. Gemensam digital ingång ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0349)


10.7. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Inlägg

Tanja Fajon (föredragande) före omröstningen.


10.8. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den13 september 2018 (punkt 2 i protokollet av den 13.9.2018)

Resolutionsförslag B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 och B8-0394/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0388/2018

(ersätter B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 och B8-0394/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Theodoros Zagorakis, för PPE-gruppen;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl och Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić och Notis Marias, för ECR-gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg, för ALDE-gruppen;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen;

—   Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

—   Piernicola Pedicini och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0350)


10.9. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den13 september 2018 (punkt 3 i protokollet av den 13.9.2018)

Resolutionsförslag B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 och B8-0389/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0384/2018

(ersätter B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 och B8-0389/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund och Linda McAvan, för S&D-gruppen;

—   Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Tamás Meszerics och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato och Laura Agea.

Antogs (P8_TA(2018)0351)

(Resolutionsförslagen B8-0383/2018 och B8-0386/2018 bortföll.)


10.10. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi [2018/2035(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0352)


10.11. Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0363/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från ENVI-utskottet)

Antogs (P8_TA(2018)0353)


10.12. En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (omröstning)

Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens [2017/2254(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0354)


10.13. Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (omröstning)

Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU [2017/2257(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0355)


10.14. Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (omröstning)

Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel [2017/2128(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0356)


10.15. Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden [2018/2008(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0357)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Betänkande Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic och Lucy Anderson

Betänkande Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa och Stanislav Polčák

Betänkande Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa och Anna Záborská

Betänkande István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Betänkande Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová och Bolesław G. Piecha

Betänkande Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová och Monika Smolková.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.52.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

TRAN-utskottet: Innoncenzo Leontini

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Innoncenzo Leontini

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Innoncenzo Leontini

Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Innoncenzo Leontini


16. Större interpellationer (debatt)

Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000006/2018) från Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, till kommissionen: Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić (talmannen besvarade André Elissens inlägg), André Elissen gav ytterligare förklaringar av sitt inlägg och Seán Kelly för en ordningsfråga (talmannen svarade).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om forskning om Alzheimers sjukdom (B8-0307/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om hotspot-områden i Nordafrika (B8-0312/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bekämpning av luftföroreningar i städer (B8-0340/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om att införa en symbol för märkning av livsmedel med lågt glykemiskt index i Europa (B8-0342/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om märkningen ”producerad i Europa” (B8-0343/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om den lokala livsmedelsproduktionens roll för minskningen av koldioxidutsläppen (B8-0344/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av olivsektorn i Trevisoprovinsen (B8-0345/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om sundare användning av mobiltelefoner (B8-0346/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om klassificering av amerikansk hummer som invasiv art (B8-0347/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (B8-0348/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Maria Spyraki. Förslag till resolution om återställande efter de förödande översvämningarna och bränderna i Grekland (B8-0349/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om dataskydd och sakernas internet (B8-0350/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE


18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 september 2018)

ITRE-utskottet

- Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (2018/2222(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2018)

JURI-utskottet

- Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 september 2018)

IMCO-utskottet

- Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, TRAN, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet

- Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), CULT, JURI (artikel 104 i arbetsordningen), LIBE)

JURI-utskottet

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet, INTA-utskottet

- Läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI, JURI

FEMM-utskottet

- Efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (2018/2160(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

DEVE-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: DEVE, ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

utskotten FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse (2018/0166R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO-utskottet

- Inrättande av Europeiska valutafonden (2017/0333R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: CONT, AFCO

JURI-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 3 juli 2018)

INTA-utskottet

- Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(rådgivande utskott: AFET, AGRI, PECH)

- Rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(rådgivande utskott: ENVI, TRAN)

Ändring av titel

BUDG-utskottet

- Ny titel på interimsbetänkande 2018/0166R(APP) : Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

Ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändringar av arbetsordningen vilka påverkar avdelning I kapitel 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitel 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II (2018/2170(REG))


19. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 7 september 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (n° 0529/2018); (*) (n° 0530/2018); Benjamin Rzepka (n° 0531/2018); Dean Bauwens (n° 0532/2018); (*) (n° 0533/2018); Nicoleta Apetrei (n° 0534/2018); (*) (n° 0535/2018); Dieter Wunderwald (n° 0536/2018); (*) (n° 0537/2018); (*) (n° 0538/2018); (*) (n° 0539/2018); (*) (n° 0540/2018); (*) (n° 0541/2018); (*) (n° 0542/2018); Jānis Brukšteins (n° 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (n° 0544/2018); Beata Cimoch (n° 0545/2018); Daniela Peters (n° 0546/2018); (*) (n° 0547/2018); (*) (n° 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 0549/2018); (*) (n° 0550/2018); (*) (n° 0551/2018); (*) (n° 0552/2018); (*) (n° 0553/2018); (*) (n° 0554/2018); Daniela Peters (n° 0555/2018); Philippe Garcia (n° 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (n° 0557/2018); Jānis Kuzins (n° 0558/2018); (*) (n° 0559/2018); Alberto Cirio (n° 0560/2018); (*) (n° 0561/2018); (*) (n° 0562/2018); (*) (n° 0563/2018); Jack Hennessey (n° 0564/2018); Belisa Godinho (n° 0565/2018); Patricia Graham (n° 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (n° 0567/2018); (*) (n° 0568/2018); (*) (n° 0569/2018); (*) (n° 0570/2018); (*) (n° 0571/2018); (*) (n° 0572/2018); (*) (n° 0573/2018); Philippe Garcia (n° 0574/2018); (*) (n° 0575/2018); (*) (n° 0576/2018); (*) (n° 0577/2018); Daniela Peters (n° 0578/2018); (*) (n° 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (n° 0580/2018); (*) (n° 0581/2018); Susanto Lugiman (n° 0582/2018); (*) (n° 0583/2018); João Diniz De Oliveira (n° 0584/2018); (*) (n° 0585/2018); Beate Holzleitner (n° 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (n° 0587/2018); Fotis Batzios (n° 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (n° 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (n° 0590/2018); Philippe Bravo (n° 0591/2018); (*) (n° 0592/2018); (*) (n° 0593/2018); Hartmut Backhaus (n° 0594/2018); Joannis Papanastasiou (n° 0595/2018); (*) (n° 0596/2018); (*) (n° 0597/2018); Rosangela Sviercoski (n° 0598/2018); Yu Tan (n° 0599/2018); Nicolò De Bigontina (n° 0600/2018); Marco Bava (n° 0601/2018); Marco Deplano (n° 0602/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0603/2018); (*) (n° 0604/2018); Ada Stallone (n° 0605/2018); Milena Dimitrova (n° 0606/2018); (*) (n° 0607/2018); (*) (n° 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (n° 0609/2018); Marinella Colombo (n° 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (n° 0611/2018); (*) (n° 0612/2018); (*) (n° 0613/2018); (*) (n° 0614/2018); Wolfgang Gerber (n° 0615/2018); (*) (n° 0616/2018); Luis Rodríguez (n° 0617/2018); (*) (n° 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (n° 0619/2018); (*) (n° 0620/2018); (*) (n° 0621/2018); (*) (n° 0622/2018); (*) (n° 0623/2018); (*) (n° 0624/2018); (*) (n° 0625/2018); Günther Hildebrand (n° 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (n° 0627/2018); (*) (n° 0628/2018); (*) (n° 0629/2018); (*) (n° 0630/2018); Sreeram Kumar (n° 0631/2018); José Carmelo García Pérez (n° 0632/2018); (*) (n° 0633/2018); (*) (n° 0634/2018); (*) (n° 0635/2018); Friedrich Baessmann (n° 0636/2018); Jens Genzer (n° 0637/2018); Jens Genzer (n° 0638/2018); Jens Genzer (n° 0639/2018); Jens Genzer (n° 0640/2018); (*) (n° 0641/2018); (*) (n° 0642/2018); (*) (n° 0643/2018); (*) (n° 0644/2018); Tomasz Pysz (n° 0645/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0646/2018); (*) (n° 0647/2018); (*) (n° 0648/2018); Manuel Parras Rosa (n° 0649/2018); (*) (n° 0650/2018); (*) (n° 0651/2018); (*) (n° 0652/2018); (*) (n° 0653/2018); Fotios Batzios (n° 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (n° 0655/2018); Emilio Vincioni (n° 0656/2018); (*) (n° 0657/2018); Jacek Sierpiński (n° 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 0659/2018); (*) (n° 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (n° 0661/2018); (*) (n° 0662/2018); Francoise Côte (n° 0663/2018); Leif Lundgren (n° 0664/2018); Marco Bazzoni (n° 0665/2018); Kai Herlemann (n° 0666/2018); Jonathan Tennant (n° 0667/2018); (*) (n° 0668/2018); (*) (n° 0669/2018); (*) (n° 0670/2018); (*) (n° 0671/2018); Dan Chitu (n° 0672/2018); Cătălin Mateescu (n° 0673/2018); (*) (n° 0674/2018); (*) (n° 0675/2018); Daniela Peters (n° 0676/2018); (*) (n° 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (n° 0678/2018); (*) (n° 0679/2018); (*) (n° 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (n° 0681/2018); (*) (n° 0682/2018); Niko Haxhiu (n° 0683/2018); (*) (n° 0684/2018); Gianpaolo Dattena (n° 0685/2018); Kiril Kolomanov (n° 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (n° 0687/2018); (*) (n° 0688/2018); (*) (n° 0689/2018); Lucian Săuleanu (n° 0690/2018); Milena Dimitrova (n° 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (n° 0692/2018); (*) (n° 0693/2018); Massimiliano Caputo (n° 0694/2018); (*) (n° 0695/2018); (*) (n° 0696/2018); (*) (n° 0697/2018); (*) (n° 0698/2018); (*) (n° 0699/2018); (*) (n° 0700/2018).

Talmannen meddelade att han den 6 september 2018, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 1 oktober 20184 oktober 2018.


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.37.


23. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy