Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург

9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на комисията ECON да започне междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Докладчик: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Докладчик: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 2 октомври 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност