Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg

9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia výboru ECON začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku:

- výbor ECON na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- výbor ECON na základe správy o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, t. j. v utorok 2. októbra 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia