Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург

12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000069/2018), зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Лишаване от избирателни права в ЕС (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Лишаване от избирателни права в ЕС (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), зададен от Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията INTA, Pier Antonio Panzeri, от името на комисията AFET, към Комисията (заместник-председател/върховен представител): Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията INTA, Pier Antonio Panzeri, от името на комисията AFET, към Комисията: Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията INTA, Pier Antonio Panzeri, от името на комисията AFET, към Съвета: Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), зададен от Eva Kaili, от името на комисията ITRE, към Комисията: Технологии на разпределения регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), зададен от Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, към Комисията: Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0410/2018).

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност