Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000069/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ (B8-0039/2018)·

—   (O-000070/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ (B8-0040/2018)·

—   (O-000072/2018) που κατέθεσαν οι Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, σε σχέση με την κατάσταση στην Τσετσενία (B8-0401/2018)·

—   (O-000074/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο): Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0402/2018)·

—   (O-000075/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0403/2018)·

—   (O-000078/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0404/2018)·

—   (O-000092/2018) που κατέθεσε η Εύα Καϊλή, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (B8-0405/2018)·

—   (O-000095/2018) που κατέθεσαν οι Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, προς την Επιτροπή: Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (B8-0410/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου