Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - Strasbourg

12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000069/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0039/2018)

—   (O-000070/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (B8-0040/2018)

—   (O-000072/2018) Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne (B8-0401/2018)

—   (O-000074/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta komissiolle (komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle): EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0402/2018)

—   (O-000075/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0403/2018)

—   (O-000078/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri AFET-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0404/2018)

—   (O-000092/2018) Eva Kaili ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (B8-0405/2018)

—   (O-000095/2018) Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komissiolle: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0410/2018).

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö