Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 1 października 2018 r. - Strasburg

12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000069/2018), które skierowała Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, do Rady: Pozbawienie prawa do głosowania w UE (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), które skierowała Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, do Komisji: Pozbawienie prawa do głosowania w UE (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), które skierowali Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, w związku z sytuacją w Czeczenii (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Komisji (wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel): Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Komisji: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), które skierowali Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji INTA, Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji AFET, do Rady: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), które skierowała Eva Kaili w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), które skierowali Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, do Komisji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0410/2018).

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności