Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg

12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000069/2018), ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI pre Radu: Zbavenie práva voliť v EÚ (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI pre Komisiu: Zbavovanie občanov EÚ práva voliť (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), ktorú položili Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE pre Komisiu: Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE, Bernd Lange v mene výboru INTA, Pier Antonio Panzeri v mene výboru AFET pre Komisiu (podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka): Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE, Bernd Lange v mene výboru INTA, Pier Antonio Panzeri v mene výboru AFET pre Komisiu: Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE, Bernd Lange v mene výboru INTA, Pier Antonio Panzeri v mene výboru AFET pre Radu: Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), ktorú položila Eva Kaili v mene výboru ITRE pre Komisiu: Technológie distribuovaných databáz transakcií a databázy typu blockchain: budovanie dôvery spojené so zánikom sprostredkovateľského článku (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), ktorú položili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer pre Komisiu: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0410/2018).

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia