Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, IMCO

- Проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година: позиция на Съвета от 4 септември 2018 г. (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 216/2013 относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

BUDG, JURI, LIBE

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2018 г.: отмяна на резервите, свързани с подкрепа за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

2) от парламентарни комисии, доклади

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO - Докладчик: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO - Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON - Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON - Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON - Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE - Докладчик: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON - Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON - Докладчик: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO - Докладчик: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI - Докладчик: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI - Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия – EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG - Докладчик: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност