Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO

- Euroopa Liidu üldeelarve projekt 2019. eelarveaastaks: nõukogu 4. septembri 2018. aasta seisukoht (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, LIBE

- 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“ (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise kohta (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi vahendite osas ning parandatakse seda määrust seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditega (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2069(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta, III jagu – Komisjon: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“ (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika