Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 1., Hétfő - Strasbourg

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, IMCO

- Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2019-es pénzügyi évre: a Tanács 2018. szeptember 4-i álláspontja (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Javaslat az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló 216/2013/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

JURI

- Javaslat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

BUDG, JURI, LIBE

- A 2018. évi általános költségvetésre vonatkozó 5. sz. költségvetésmódosítási tervezet: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- ***I Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Jelentés a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Jelentés a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a Marokkói Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvjavaslatról (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Jelentés a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Jelentés a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2069(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 5/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat