Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris - Strasbūra

13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, IMCO

- Projekts — Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — Padomes nostāja 2018. gada 4. septembrī (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (14463/2017 - C8-0412/2018 – 2017/0039(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, JURI, LIBE

- Projekts — 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 5: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WiFi4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 - C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (08462/2018 - C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Tibor Szanyi (A8-0279/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Jeppe Kofod (A8-0280/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Aldo Patriciello (A8-0281/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un minēto regulu labo attiecībā uz resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Ivana Maletić (A8-0285/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Eva Maydell (A8-0286/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2018/2069(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0291/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Ivana Maletić (A8-0294/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika