Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, IMCO

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: standpunt van de Raad van 4 september 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG, JURI, LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting voor 2018: annulering van de in de reserve opgenomen kredieten voor de steun aan Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), verhoging van de kredieten voor het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en voor humanitaire hulp voor andere dringende maatregelen en wijziging van de personeelsformatie van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in de context van het WiFi4EU-initiatief (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

2) van de parlementaire commissies verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Annulering van de in de reserve opgenomen kredieten voor de steun aan Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II), verhoging van de kredieten voor het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en voor humanitaire hulp voor andere dringende maatregelen en wijziging van de personeelsformatie van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in de context van het WiFi4EU-initiatief (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid