Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 octombrie 2018 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, IMCO

- Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: poziția Consiliului din 4 septembrie 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, JURI, LIBE

- Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general 2018: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

2) de comisiile parlamentare, rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO - Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO - Raportor: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON - Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON - Raportor: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON - Raportor: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE - Raportor: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON - Raportoare: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO - Raportoare: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI - Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI - Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2018/001 NL/Activități de servicii financiare) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG - Raportoare: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate