Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019: pozícia Rady zo 4. septembra 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 216/2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

2) parlamentných výborov, správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania nepovinného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb s vysokým rizikom podvodu a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH; (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (2018/2069(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia