Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 1. oktober 2018 - Strasbourg

13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019: stališče Sveta z dne 4. septembra 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, JURI, LIBE

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2018: Preklic rezerve za podporo Turčiji iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev Evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) zaradi pobude WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Priporočilo o osnutku predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter o popravku navedene uredbe glede virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2069(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov