Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 1. října 2018 - Štrasburk

14. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního říjnového plenárního zasedání (PE 628.017/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

- Žádost skupiny S&D, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako první bod prohlášení předsedy Evropského parlamentu o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic, po kterém by vystoupil jeden řečník za každou politickou skupinu.

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D s odůvodněním žádosti (předseda připomněl, že prohlášení předsedy Evropského parlamentu nelze zařadit na pořad jednání, zároveň však uvedl, že shromáždění se může danou otázkou zabývat), Cristian Dan Preda proti žádosti, Neoklis Sylikiotis a Margrete Auken ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (143 pro, 150 proti, 19 se zdrželo).

- Žádost skupiny EFDD, aby byla po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018), o hodnocení zdravotnických technologií (bod 74 PDOJ), na pořad jednání zařazena jako druhý bod rozprava o zprávě, kterou předkládají Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017), o poskytování audiovizuálních mediálních služeb (bod 17 PDOJ). Zpráva je prozatím pouze zařazena do úterního hlasování.

Vystoupili: John Stuart Agnew za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti a Petra Kammerevert proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (82 pro, 216 proti, 7 se zdrželo).

Úterý

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (2018/2763(RSP)) (bod 48 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupila Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (154 pro, 139 proti, 3 se zdrželo).

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

návrhy usnesení: úterý 2. října 2018 ve 12:00
pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 3. října 2018 ve 12:00
pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 3. října 2018 v 13:00
žádosti o oddělení a dílčí hlasování: středa 3. října 2018 v 19:00.

- Žádost skupiny ENF, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako první bod prohlášení Rady a Komise o ochraně evropských společností před exteritoriálními účinky právních předpisů Spojených států amerických.

Vystoupili: Gilles Lebreton za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Javier Nart proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (32 pro, 158 proti, 42 se zdrželo).

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako šestý bod prohlášení Rady a Komise o vzestupu neofašistického násilí v Evropě. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na druhém říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Bruno Gollnisch proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (141 pro, 118 proti, 29 se zdrželo).

Středa

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byl název prohlášení Rady a Komise o humanitární krizi ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů (2018/2854(RSP)) (bod 72 PDOJ) změněn takto: „Humanitární krize: případ lodi Aquarius a podpora místních a regionálních orgánů“.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (133 pro 140 proti, 6 se zdrželo).

Čtvrtek

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (bod 79 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na druhém říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupila Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádostí.

Parlament žádost schválil JH (147 pro, 113 proti, 9 se zdrželo).

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí