Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 1. oktober 2018 - Strasbourg

14. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

- Anmodning fra S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at få opført en erklæring fra Parlamentets formand om "Den nært forestående nedrivning af beduinlandsbyen Khan al-Ahmar", efterfulgt af en talerunde med repræsentanter for de politiske grupper.

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen (formanden mindede om, at en erklæring fra Parlamentets formanden ikke kunne opføres som et punkt på dagsordenen, men at det stod forsamlingen frit for at opføre en forhandling om det pågældende emne), Cristian Dan Preda, der talte imod anmodningen, Neoklis Sylikiotis og Margrete Auken, der talte for anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (143 for, 150 imod, 19 hverken/eller).

- Anmodning fra EFDD-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen efter betænkning af Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) om '"Medicinsk teknologivurdering" (punkt 74 i PDOJ) at opføre en forhandling om betænkning af Sabine Verheyen og Petra Kammerevert (A8-0192/2017) om "Udbud af audiovisuelle medietjenester" (punkt 17 i PDOJ). Denne betænkning var udelukkende opført på dagsordenen under tirsdagens afstemningstid.

Talere: John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Petra Kammerevert, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (82 for, 216 imod, 7 hverken/eller).

Tirsdag

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne" (2018/2763(RSP)) (punkt 48 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (154 for, 139 imod, 3 hverken/eller).

Følgende frister blev fastlagt:

beslutningsforslag: tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 12.00
ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 12.00
ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 13.00
anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 19.00.

- Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Beskyttelse af europæiske virksomheder mod ekstraterritorial anvendelse af USA's lovgivning".

Talere: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Javier Nart, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (32 for, 158 imod, 42 hverken/eller).

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som sjette punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa”. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i oktober II-mødeperioden.

Talere: Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Bruno Gollnisch, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (141 for, 118 imod, 29 hverken/eller).

Onsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at ændre titlen på Rådets og Kommissionens redegørelser om ''Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder" (2018/2854(RSP)) (punkt 72 i PDOJ) til "Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: sagen om Aquarius og betydningen af støtte til lokale og regionale myndigheder".

Taler: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (133 for, 140 imod, 6 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger" (2018/2858(RSP)) (punkt 79 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i oktober II-mødeperioden.

Taler: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (147 for, 113 imod, 9 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik