Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου I 2018 (PE 628.017/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

- Αίτημα της Ομάδας S&D να εγγραφεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την "Επικείμενη κατεδάφιση του χωριού Βεδουίνων Khan el-Ahmar", ακολουθούμενη από γύρο αγόρευσης των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων.

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το Σώμα μπορεί να διεξαγάγει συζήτηση επί του εν λόγω θέματος), Cristian Dan Preda κατά του αιτήματος, Νεοκλής Συλικιώτης και Margrete Auken υπέρ του αιτήματος.

Με ΟΚ (143 υπέρ, 150 κατά, 19 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας EFDD να προστεθεί ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μετά τη συζήτηση επί της έκθεσης Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) σχετικά με την "Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας" (σημείο 74 του PDOJ), συζήτηση επί της έκθεσης Sabine Verheyen και Petra Kammerevert (A8-0192/2017) σχετικά με την "Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων" (σημείο 17 του PDOJ). Επί του παρόντος, η έκθεση είναι εγγεγραμμένη μόνο στην ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης.

Παρεμβαίνουν οι John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Petra Kammerevert κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (82 υπέρ, 216 κατά, 7 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης με θέμα "Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα" (2018/2763(RSP)) (σημείο 48 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει η Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (154 υπέρ, 139 κατά, 3 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίσθηκαν οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 12.00
τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 12.00
τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13.00
αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19.00.

- Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφούν ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την "Προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την εξωεδαφική εφαρμογή του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής".

Παρεμβαίνουν οι Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Javier Nart κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (32 υπέρ, 158 κατά, 42 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφούν ως έκτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την "Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη". Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου II.

Παρεμβαίνουν οι Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Bruno Gollnisch κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (141 υπέρ, 118 κατά, 29 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να τροποποιηθεί ο τίτλος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ''Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές" (2018/2854(RSP)) (σημείο 72 του PDOJ) σε "Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: η περίπτωση του πλοίου Aquarius και ο ρόλος της παροχής στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές".

Παρεμβαίνει ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (133 υπέρ, 140 κατά, 6 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης με θέμα "Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής" (2018/2858(RSP)) (σημείο 79 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου II.

Παρεμβαίνει η Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (147 υπέρ, 113 κατά, 9 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου