Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - Strasbourg

14. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta oktoobri I osaistungjärgu (PE 628.017/PDOJ) täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt, mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

– Fraktsiooni S&D taotlus lisada päevakorda esimeseks punktiks Euroopa Parlamendi avaldus beduiinide küla Khan el-Ahmari eelseisva lammutamise kohta, misjärel antaks sõna kõikide fraktsioonide esindajatele.

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, kes taotlust põhjendas (president tuletas meelde, et Euroopa Parlamendi presidendi avaldust ei saa lihtsalt päevakorda lisada, kuid et parlamendiliikmed saavad seda teemat omavahel arutada), Cristian Dan Preda, kes oli ettepaneku vastu, ning Neoklis Sylikiotis ja Margrete Auken, kes olid ettepaneku poolt.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (143 poolt, 150 vastu, 19 erapooletut) tagasi.

– Fraktsiooni EFDD taotlus lisada päevakorda teiseks punktiks (pärast arutelu Soledad Cabezón Ruizi raporti A8-0289/2018, „Tervisetehnoloogia hindamine“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 74) üle) arutelu Sabine Verheyeni ja Petra Kammereverti raporti A8-0192/2017, „Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 17) üle. Seni oli raport kirjas ainult teisipäevasel hääletusel.

Sõna võtsid John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, kes taotlust põhjendas, ja Petra Kammerevert, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (82 poolt, 216 vastu, 7 erapooletut) tagasi.

Teisipäev

– Fraktsiooni GUE/NGL taotlus esitada suuliselt vastatava küsimuse „ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas“ (2018/2763(RSP), lõpliku päevakorra projekti punkt 48) üle toimuva arutelu lõpuks resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas.

Parlament kiitis ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (154 poolt, 139 vastu, 3 erapooletut) heaks.

Määrati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekute esitamine: teisipäev, 2. oktoober 2018 kell 12.00
muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja resolutsiooni ühisettepanekute esitamine, 3. oktoober 2018 kell 12.00
muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 3. oktoober 2018 kell 13.00
eraldi ja osalise hääletuse taotlused: kolmapäev, 3. oktoober 2018 kell 19.00.

– Fraktsiooni ENF taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda esimeseks punktiks nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa ettevõtete kaitsmise kohta Ameerika Ühendriikide tegevuse eksterritoriaalse mõju eest.

Sõna võtsid Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, kes taotlust põhjendas, ja Javier Nart, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (32 poolt, 158 vastu, 42 erapooletut) tagasi.

– Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda kuuendaks punktiks nõukogu ja komisjoni avaldused neonatside vägivalla leviku kohta Euroopas. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele oktoobri teisel osaistungjärgul.

Sõna võtsid Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ja Bruno Gollnisch, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (141 poolt, 118 vastu, 29 erapooletut) heaks.

Kolmapäev

– Fraktsiooni Verts/ALE taotlus muuta nõukogu ja komisjoni avalduste pealkirja, mis praegu on „Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine“ (2018/2854(RSP), lõpliku päevakorra projekti punkt 72), aga võiks olla „Humanitaarkriis Vahemerel: Aquariuse juhtum ning kohaliku ja piirkondliku tasandi omavalitsuste abi tähtsus“.

Sõna võttis Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotlust põhjendas.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (133 poolt, 140 vastu, 6 erapooletut) tagasi.

Neljapäev

– Fraktsiooni GUE/NGL taotlus esitada suuliselt vastatava küsimuse „Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju“ (2018/2858(RSP), lõpliku päevakorra projekti punkt 79) üle toimuva arutelu lõpuks resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele oktoobri teisel osaistungjärgul.

Sõna võttis Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas.

Parlament kiitis ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (147 poolt, 113 vastu, 9 erapooletut) heaks.

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika