Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris - Strasbūra

14. Darba kārtība
Stenogramma

Bija izdalīts 2018. gada oktobra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 628.017/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

- S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu "Beduīnu ciematam Khan al-Ahmar draudošā nojaukšana", kuram sekotu viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu (sēdes vadītājs atgādināja, ka Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu nevar iekļaut darba kārtībā, tomēr Parlamentam ir iespēja apspriest konkrēto jautājumu), Cristian Dan Preda iebilstot pret pieprasījumu, Neoklis Sylikiotis un Margrete Auken, atbalstot pieprasījumu.

Balsojot PS (143 par, 150 pret, 19 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

- EFDD grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā pēc debatēm par Soledad Cabezón Ruiz ziņojumu (A8-0289/2018) par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu (GDKP 74. punkts) iekļaut debates par Sabine Verheyen un Petra Kammerevert ziņojumu (A8-0192/2017) par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (GDKP 17. punkts). Pašlaik ziņojums ir iekļauts tikai otrdienas balsošanas laikā.

Uzstājās John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Petra Kammerevert, kura iebilda pret to.

Balsojot PS (82 par, 216 pret, 7 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, "ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību" (2018/2763(RSP)) (GDKP 48. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (154 par, 139 pret, 3 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2018. gada 2. oktobrī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgās rezolūcijas priekšlikumi: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 13.00;
p
ieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2018. gada 3. oktobrī, plkst. 19.00.

- ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus "Eiropas uzņēmumu aizsardzība pret Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktu eksteritorialitāti".

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Javier Nart, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot PS (32 par, 158 pret, 42 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- GUE/NGL grupas pieprasījums kā sesto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumu "Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā". Debates tiks noslēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots oktobra II sesijā.

Uzstājās Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Bruno Gollnisch, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot PS (141 par, 118 pret, 29 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Trešdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums nomainīt Padomes un Komisijas paziņojumu virsrakstu no ''Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm" (2018/2854(RSP)) (GDKP 72. punkts) uz "Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: “Aquarius” lieta un vietējām un reģionālajām varas iestādēm sniegtā atbalsta nozīme".

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (133 par, 140 pret, 6 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski "Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi" (2018/2858(RSP)) (GDKP 79. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots oktoba II sesijā.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (147 par, 113 pret, 9 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika