Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

14. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

- Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste agendapunt een verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement over de "Dreigende sloop van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar" op te nemen, gevolgd door spreektijd voor vertegenwoordigers van de fracties.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht (de Voorzitter wijst erop dat er geen verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement op de agenda kan worden geplaatst maar dat de vergadering wel over het bewuste onderwerp kan debatteren), Cristian Dan Preda, tegen het verzoek, Neoklis Sylikiotis en Margrete Auken, vóór het verzoek.

Bij HS (143 voor en 150 tegen bij 19 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

- Verzoek van de EFDD-Fractie om als tweede agendapunt, na het debat over het verslag Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) over de "Evaluatie van gezondheidstechnologie" (punt 74 PDOJ), een debat over het verslag Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017) over "Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten" (punt 17 PDOJ) toe te voegen. Momenteel staat het verslag alleen bij de stemmingen van dinsdag op de agenda.

Het woord wordt gevoerd door John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, en Petra Kammerevert, tegen het verzoek.

Bij HS (82 voor en 216 tegen bij 7 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de mondelinge vraag over "De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten" (2018/2763(RSP)) (punt 48 PDOJ) af te ronden met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (154 voor en 139 tegen bij 3 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

ontwerpresoluties: dinsdag 2 oktober 2018, 12.00 uur
amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 3 oktober 2018, 12.00 uur
amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 3 oktober 2018, 13.00 uur
verzoeken om “aparte stemming” en “stemming in onderdelen”: woensdag 3 oktober 2018, 19.00 uur.

- Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste agendapunt 's middags verklaringen van Raad en Commissie over de "Bescherming van Europese bedrijven tegen de extraterritoriale werking van het recht van de Verenigde Staten van Amerika" op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Javier Nart, tegen het verzoek.

Bij HS (32 voor en 158 tegen bij 42 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als zesde agendapunt 's middags verklaringen van Raad en Commissie over de "Opkomst van neofascistisch geweld in Europa" op te nemen. Het debat zou worden besloten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober II in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Bruno Gollnisch, tegen het verzoek.

Bij HS (141 voor en 118 tegen bij 29 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de titel van de verklaringen van Raad en Commissie over de ''Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden" (2018/2854(RSP)) (punt 72 PDOJ) te wijzigen in "Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: het geval van de Aquarius en de rol van de ondersteuning van lokale en regionale overheden".

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (133 voor en 140 tegen bij 6 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de mondelinge vraag over "Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij" (2018/2858(RSP)) (punt 79 PDOJ) te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober II in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (147 voor en 113 tegen bij 9 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid