Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 1 października 2018 r. - Strasburg

14. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji październikowej 2018 r. (PE 628.017/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

- Wniosek grupy S&D o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie „Groźby wyburzenia beduińskiej osady Chan el Ahmar” i wystąpień przedstawicieli grup politycznych w tej sprawie.

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek (Przewodniczący przypomniał, że oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie można wpisać do porządku obrad, ale zgromadzenie może przeprowadzić debatę w danej sprawie), Cristian Dan Preda przeciwko wnioskowi, Neoklis Sylikiotis i Margrete Auken na poparcie wniosku.

W GI (143 za, 150 przeciw, 19 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy EFDD o dodanie w drugim punkcie porządku obrad, po debacie na temat sprawozdania Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) w sprawie „Oceny technologii medycznych” (pkt 74 PDOJ), debaty na temat sprawozdania Sabine Verheyen i Petry Kammerevert (A8-0192/2017) w sprawie „Świadczenia audiowizualnych usług medialnych” (pkt 17 PDOJ). Obecnie sprawozdanie to wpisano tylko do wtorkowych głosowań.

Głos zabrali: John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek, i Petra Kammerevert przeciwko wnioskowi.

W GI (82 za, 216 przeciw, 7 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

- Wniosek grupy GUE/NGL, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej „Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka” (2018/2763(RSP)) (pkt 48 PDOJ) zakończyło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrała Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek.

W GI (154 za, 139 przeciw, 3 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

projekty rezolucji: wtorek 2 października 2018 r., godz. 12.00
poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji: środa 3 października 2018 r., godz. 12.00
poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 3 października 2018 r., godz. 13.00
wnioski o głosowanie odrębne i podzielone: środa 3 października 2018 r., godz. 19.00.

- Wniosek grupy ENF o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie „Ochrony przedsiębiorstw europejskich przed zasadą eksterytorialności prawa amerykańskiego”.

Głos zabrał Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, uzasadniając wniosek, i Javier Nart przeciwko wnioskowi.

W GI (32 za, 158 przeciw, 42 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie w szóstym punkcie popołudniowego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji na temat „Fali przemocy neofaszystowskiej w Europie”. Debatę miałoby zakończyć złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na drugiej sesji październikowej.

Głos zabrali: Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Bruno Gollnisch przeciwko wnioskowi.

W GI (141 za, 118 przeciw, 29 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Środa

- Wniosek grupy Verts/ALE o zmianę tytułu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie „Nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych” (2018/2854(RSP)) (pkt 72 PDOJ) na „Kryzys humanitarny na Morzu Śródziemnym: sprawa Aquariusa i znaczenie wspierania władz lokalnych i regionalnych”.

Głos zabrał Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, uzasadniając wniosek.

W GI (133 za, 140 przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej „Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko” (2018/2858(RSP)) (pkt 79 PDOJ) zakończyło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na drugiej sesji październikowej.

Głos zabrała Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek.

W GI (147 za, 113 przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności