Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg

14. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej plenárnej októbrovej schôdze v roku 2018 (PE 628.017/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

- Žiadosť skupiny S&D, aby bolo ako prvý bod rokovania zaradené vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu o Bezprostrednom zničení beduínskej dediny al-Chán al-Ahmar, po ktorom bude nasledovať kolo vystúpení predstaviteľov politických strán.

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, aby odôvodnil žiadosť (predseda pripomenul, že vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu nemožno zaradiť do programu rokovania, ale zhromaždenie môže viesť rozpravu o danej otázke), Cristian Dan Preda proti žiadosti, Neoklis Sylikiotis a Margrete Auken v prospech žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (143 za, 150 proti, 19 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

- Žiadosť skupiny EFDD, aby ako druhý bod programu rokovania, po rozprave o správe, ktorú predložila Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) s názvom Hodnotenie zdravotníckych technológií (bod 74 PDOJ), bola zaradená rozprava o správe, ktorú predložili Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017) s názvom Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (bod 17 PDOJ). V súčasnosti je správa zaradená iba ako bod hlasovania v utorok.

Vystúpili títo poslanci: John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, ktorý odôvodnil žiadosť, a Petra Kammerevert proti žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (82 za, 216 proti, 7 sa zdržali) Parlament žiadosť odmietol.

Utorok

- Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli na ukončenie rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie s názvom Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (2018/2763(RSP)) (bod 48 PDOJ) predložené návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpil Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, aby žiadosť odôvodnila.

Hlasovaním podľa mien (154 za, 139 proti, 3 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

Sú stanovené tieto termíny na predloženie dokumentov:

návrhy uznesenia: utorok 2. októbra 2018, 12.00 h
pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a návrhy spoločného uznesenia: streda 3. októbra 2018, 12.00 h

pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločného uznesenia: streda 3. októbra 2018, 13.00 h
žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 3. októbra 2018, 19.00 h.

- Žiadosť skupiny ENT, aby ako prvý bod popoludňajšieho rokovania boli zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o ochrane európskych podnikov pred extrateritoriálnym uplatňovaním zákona Spojených štátov amerických.

Vystúpil Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, aby žiadosť odôvodnil, a Javier Nart proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (32 za, 158 proti, 42 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

- Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby ako šiesty bod popoludňajšieho rokovania boli zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o náraste neofašistického násilia v Európe. Rozprava bude ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas druhej októbrovej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, aby žiadosť odôvodnila, a Bruno Gollnisch proti žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (141 za, 118 proti, 29 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

Streda

- Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa názov vyhlásení Rady a Komisie, ktorý znie Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov (2018/2854(RSP)) (bod 72 PDOJ) zmenil na Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: prípad lode Aquarius a úloha podpory miestnych a regionálnych orgánov.

V rozprave vystúpil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, aby žiadosť odôvodnil.

Hlasovaním podľa mien (133 za, 140 proti, 6 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

- Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby rozprava o otázke na ústne zodpovedanie s názvom Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (2018/2858(RSP)) (bod 79 PDOJ) bola ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas druhej októbrovej schôdze.

V rozprave vystúpil Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, aby žiadosť odôvodnila.

Hlasovaním podľa mien (147 za, 113 proti, 9 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia