Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

14. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

- Begäran från S&D-gruppen om att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av Europaparlamentets talman om ”Den nära förestående rivningen av beduinbyn Khan al-Ahmar”, följt av anföranden av företrädare för de politiska grupperna.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen motiverade begäran (talmannen påminde om att ett uttalande av Europaparlamentets talman inte kunde föras in på föredragningslistan men att det stod församlingen fritt att debattera ämnet i fråga); Cristian Dan Preda motsatte sig begäran; Neoklis Sylikiotis och Margrete Auken uttryckte sitt stöd för begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (143 röster för, 150 röster emot, 19 nedlagda röster).

- Begäran från EFDD-gruppen om att som andra punkt på föredragningslistan, efter debatten om betänkandet av Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) om ”Utvärdering av medicinsk teknik” (punkt 74 i PDOJ), lägga till en debatt om betänkandet av Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017) om ”Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster" (punkt 17 i PDOJ). Detta betänkande var endast infört på föredragningslistan för tisdagens omröstning.

Talare: John Stuart Agnew för EFDD-gruppen motiverade begäran. Petra Kammerevert motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (82 röster för, 216 röster emot, 7 nedlagda röster).

Tisdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att avsluta debatten om den muntliga frågan om ”EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter” (2018/2763(RSP)) (punkt 48 i PDOJ) med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (154 röster för, 139 röster emot, 3 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 13.00.
Begäranden om särskilda omröstningar och delade omröstningar: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 19.00.

- Begäran från ENF-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde föra in uttalanden av rådet och kommissionen om ”Skydd av europeiska företag mot extraterritoriell tillämpning av Förenta staternas lagstiftning”.

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen motiverade begäran. Javier Nart motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (32 röster för, 158 röster emot, 42 nedlagda röster).

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde föra in uttalanden av rådet och kommissionen om ”Det ökande neofascistiska våldet i Europa”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

Talare: Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran, och Bruno Gollnisch motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (141 röster för, 118 röster emot, 29 nedlagda röster).

Onsdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att ändra titlen på uttalandena av rådet och kommissionen om ”'Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter" (2018/2854(RSP)) (punkt 72 i PDOJ) till "Humanitär nödsituation i Medelhavet: fallet med Aquarius och betydelsen av stöd till lokala och regionala myndigheter”.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (133 röster för, 140 röster emot, 6 nedlagda röster).

Torsdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att avsluta debatten om den muntliga frågan om ”Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning” (2018/2858(RSP)) (punkt 79 i PDOJ) med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (147 röster för, 113 röster emot, 9 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy