Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0018(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0289/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0289/2018

Συζήτηση :

PV 01/10/2018 - 16
CRE 01/10/2018 - 16
PV 13/02/2019 - 14
CRE 13/02/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.4
CRE 03/10/2018 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/02/2019 - 10.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0369
P8_TA(2019)0120

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Lieve Wierinck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho και Karin Kadenbach.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicola Caputo και Mireille D'Ornano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Soledad Cabezón Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου