Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2720(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0399/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0399/2018

Συζήτηση :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0374

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

20. Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (2018/2720(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák και Lívia Járóka.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των αγροτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου