Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 78k
Pondělí, 1. října 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Hodnocení zdravotnických technologií (rozprava)
 17.Uplatňování pokynů Rady týkajících se osob LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku (rozprava)
 18.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy (rozprava)
 19.Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (rozprava)
 20.Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 13. září 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:04.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí zemětřesení a vlny cunami, které postihly Indonésii dne 28. září tohoto roku.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda důrazně odsoudil osobní útoky, jejichž oběťmi se nedávno stali někteří poslanci.

Vystoupili:

- Sajjad Karim s žádostí, aby byl odstraněn plakát, který poslanec označil za islamofobní a který se nachází mimo budovu Parlamentu v Bruselu (předseda přislíbil, že se situací bude zabývat);

- Ana Miranda k situaci bývalých poslanců Oriola Junquerase Viese a Raüla Romevy i Ruedy;

- Benedek Jávor připomněl nadcházející výročí úmrtí maltské novinářky Dafne Caruanové Galiziové a požádal, aby byla na její počest byla zřízena cena nesoucí její jméno (předseda potvrdil, že se předsednictvo bude touto otázkou zabývat);

- Lefteris Christoforou a Takis Hadjigeorgiou k dnešnímu státnímu svátku Kypru a pokračujícímu rozdělení ostrova;

- Bruno Gollnisch ke svým parlamentním příspěvkům a k uplatňování čl. 68 odst. 2 prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu;

- Tomáš Zdechovský k povaze předcházejících vystoupení; a

- Maria Grapini k Mezinárodnímu dni seniorů.


4. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Stefan Gehrold, kterým je nahrazen Burkhard Balz, byl s platností od 20. září 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Stefan Gehrold v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství v politických skupinách

Cătălin Sorin Ivan již není členem skupiny S&D s platností od 27. září 2018. Zasedá mezi nezařazenými poslanci.


6. Složení Parlamentu

Příslušné švédské orgány oznámily, že Lars Adaktusson byl zvolen poslancem vnitrostátního parlamentu s platností od 24. září 2018.

Parlament vzal na tuto skutečnost na vědomí a podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění poslancova mandátu s platností od 24. září 2018.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností od 5. září 2018 platnost mandátu Igora Gräzina.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Stefan Gehrold, kterým je nahrazen Daniel Caspary

delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Stefan Gehrold

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí výboru ECON zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 2. října 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 3. října 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním červnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním březnovém a dubnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000069/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake za skupinu ALDE, a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Uplatňování pokynů Rady týkajících se LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Komisi (místopředsedkyni, vysoké představitelce): Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Komisi: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Radě: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), kterou pokládá Eva Kaili za výbor ITRE Komisi: Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), kterou pokládají Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer Komisi: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0410/2018).


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019: postoj Rady ze dne 4. září 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

2) parlamentními výbory, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) jménem Unie (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (2018/2069(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: Zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemsko – EGF/2018/001 NL/ Finanční služby) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního říjnového plenárního zasedání (PE 628.017/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

- Žádost skupiny S&D, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako první bod prohlášení předsedy Evropského parlamentu o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic, po kterém by vystoupil jeden řečník za každou politickou skupinu.

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D s odůvodněním žádosti (předseda připomněl, že prohlášení předsedy Evropského parlamentu nelze zařadit na pořad jednání, zároveň však uvedl, že shromáždění se může danou otázkou zabývat), Cristian Dan Preda proti žádosti, Neoklis Sylikiotis a Margrete Auken ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (143 pro, 150 proti, 19 se zdrželo).

- Žádost skupiny EFDD, aby byla po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018), o hodnocení zdravotnických technologií (bod 74 PDOJ), na pořad jednání zařazena jako druhý bod rozprava o zprávě, kterou předkládají Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017), o poskytování audiovizuálních mediálních služeb (bod 17 PDOJ). Zpráva je prozatím pouze zařazena do úterního hlasování.

Vystoupili: John Stuart Agnew za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti a Petra Kammerevert proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (82 pro, 216 proti, 7 se zdrželo).

Úterý

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (2018/2763(RSP)) (bod 48 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupila Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (154 pro, 139 proti, 3 se zdrželo).

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

návrhy usnesení: úterý 2. října 2018 ve 12:00
pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 3. října 2018 ve 12:00
pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 3. října 2018 v 13:00
žádosti o oddělení a dílčí hlasování: středa 3. října 2018 v 19:00.

- Žádost skupiny ENF, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako první bod prohlášení Rady a Komise o ochraně evropských společností před exteritoriálními účinky právních předpisů Spojených států amerických.

Vystoupili: Gilles Lebreton za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Javier Nart proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (32 pro, 158 proti, 42 se zdrželo).

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako šestý bod prohlášení Rady a Komise o vzestupu neofašistického násilí v Evropě. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na druhém říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Bruno Gollnisch proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (141 pro, 118 proti, 29 se zdrželo).

Středa

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byl název prohlášení Rady a Komise o humanitární krizi ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů (2018/2854(RSP)) (bod 72 PDOJ) změněn takto: „Humanitární krize: případ lodi Aquarius a podpora místních a regionálních orgánů“.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (133 pro 140 proti, 6 se zdrželo).

Čtvrtek

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (bod 79 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na druhém říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupila Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádostí.

Parlament žádost schválil JH (147 pro, 113 proti, 9 se zdrželo).

Plán práce byl tímto schválen.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vystoupil Bruno Gollnisch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


16. Hodnocení zdravotnických technologií (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz uvedla zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru IMCO), Lieve Wierinck (zpravodajka výboru ITRE), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho a Karin Kadenbach.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Nicola Caputo a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Christos Stylianides a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 3.10.2018.


17. Uplatňování pokynů Rady týkajících se osob LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000072/2018), kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld a Marietje Schaake za skupinu ALDE a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Uplatňování pokynů Rady týkajících se LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake a Terry Reintke rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Elly Schlein za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pirkko Ruohonen-Lerner a Lampros Fountoulis.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


18. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy (rozprava)

Prohlášení Komise: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupil Andrus Ansip.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Theodor Dumitru Stolojan za výbor ECON o mezinárodních standardech finančního výkaznictví IFRS 17 Pojistné smlouvy (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 3.10.2018.


19. Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000092/2018), kterou pokládá Eva Kaili za výbor ITRE Komisi: Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (B8-0405/2018)

Eva Kaili rozvinula otázku.

Andrus Ansip (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Henna Virkkunen za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen a Cristian-Silviu Buşoi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupil Andrus Ansip.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Eva Kaili za výbor ITRE o technologiích distribuovaných účetních knih a blockchainech: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 3.10.2018.


20. Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (rozprava)

Prohlášení Komise: Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Jozo Radoš za skupinu ALDE, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Jacques Colombier za skupinu ENF, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák a Lívia Járóka.

Vystoupila Corina Crețu.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Iskra Mihaylova za výbor DEVE o řešení specifických potřeb venkovských, horských a odlehlých oblastí (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 3.10.2018.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (členka Komise) k předchozímu vystoupení, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa a Andrejs Mamikins.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 628.017/OJMA).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:28.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí