Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 76k
Mandag den 1. oktober 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Medicinsk teknologivurdering (forhandling)
 17.Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien (forhandling)
 18.International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (forhandling)
 19.Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (forhandling)
 20.EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 13. september 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han på Parlamentets vegne kondolerede de pårørende til ofrene for jordskælvet og tsunamien, der den 28. september havde ramt Indonesien.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Formanden fordømte på det kraftigste de personlige angreb, som visse medlemmer for nyligt havde været ofre for.

Talere:

- Sajjad Karim, der anmodede om, at en plakat, som han betragtede som antimuslimsk, og som hang uden for Parlamentet i Bruxelles, blev taget ned (formanden lovede at undersøge sagen)

- Ana Miranda om situationen for de tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, Oriol Junqueras Vies og Raül Romeva i Rueda

- Benedek Jávor, der mindede om årsdagen for den maltesiske journalist Dafne Caruana Galizias død, og anmodede om, at hun blev hyldet i form af en pris (formanden bekræftede, at dette ville blive drøftet på et møde i Præsidiet)

- Lefteris Christoforou og Takis Hadjigeorgiou om, at det i dag var Cyperns nationaldag, og om den fortsatte deling af øen

- Bruno Gollnisch om sine parlamentariske vederlag og anvendelsen af artikel 68, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

- Tomáš Zdechovský om karakteren af de foregående indlæg, og

- Maria Grapini om den internationale dag for ældre.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Stefan Gehrold var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Burkhard Balz med virkning fra den 20. september 2018.

Stefan Gehrold deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. De politiske gruppers sammensætning

Cătălin Sorin Ivan var ikke længere medlem af S&D-Gruppen med virkning fra den 27. september 2018. Han var herefter at finde blandt løsgængerne.


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente svenske myndigheder havde meddelt, at Lars Adaktusson var blevet valgt til medlem af det nationale parlament med virkning fra den 24. september 2018.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, og med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 24. september 2018.


7. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Igor Gräzins mandat med virkning fra den 5. september 2018.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ECON: Stefan Gehrold i stedet for Daniel Caspary

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Stefan Gehrold

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at ECON havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- ECON, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Ordfører: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Ordfører: Markus Ferber (A8-0296/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden afslutningen af den følgende dag, tirsdag den 2. oktober 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 3. oktober 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forordning (EU) nr. 256/2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i juni 2018 forelå på Europarl.

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne marts 2018 og april 2018 forelå på Europarl.


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000069/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Rådet: Fratagelse af stemmerettigheder i EU (B8-0039/2018)

—   (O-000070/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Kommissionen: Fratagelse af stemmerettigheder i EU (B8-0040/2018)

—   (O-000072/2018) af Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien (B8-0401/2018)

—   (O-000074/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for INTA, Pier Antonio Panzeri, for AFET, til Kommissionen (næstformand/højtstående repræsentant): EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0402/2018)

—   (O-000075/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for INTA, Pier Antonio Panzeri, for AFET, til Kommissionen: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0403/2018)

—   (O-000078/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for INTA, Pier Antonio Panzeri, for AFET, til Rådet: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0404/2018)

—   (O-000092/2018) af Eva Kaili, for ITRE, til Kommissionen: Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (B8-0405/2018)

—   (O-000095/2018) af Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, til Kommissionen: Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (B8-0410/2018).


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, IMCO

- Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019: Rådets holdning af 4. september 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, JURI, LIBE

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2018: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, DEVE, ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO - Ordfører: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO - Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON - Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON - Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON - Ordfører: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE - Ordfører: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) – ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON - Ordfører: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO - Ordfører: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI - Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI - Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2069(IMM)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG - Ordfører: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I 2018 (PE 628.017/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

- Anmodning fra S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at få opført en erklæring fra Parlamentets formand om "Den nært forestående nedrivning af beduinlandsbyen Khan al-Ahmar", efterfulgt af en talerunde med repræsentanter for de politiske grupper.

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen (formanden mindede om, at en erklæring fra Parlamentets formanden ikke kunne opføres som et punkt på dagsordenen, men at det stod forsamlingen frit for at opføre en forhandling om det pågældende emne), Cristian Dan Preda, der talte imod anmodningen, Neoklis Sylikiotis og Margrete Auken, der talte for anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (143 for, 150 imod, 19 hverken/eller).

- Anmodning fra EFDD-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen efter betænkning af Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) om '"Medicinsk teknologivurdering" (punkt 74 i PDOJ) at opføre en forhandling om betænkning af Sabine Verheyen og Petra Kammerevert (A8-0192/2017) om "Udbud af audiovisuelle medietjenester" (punkt 17 i PDOJ). Denne betænkning var udelukkende opført på dagsordenen under tirsdagens afstemningstid.

Talere: John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Petra Kammerevert, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (82 for, 216 imod, 7 hverken/eller).

Tirsdag

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne" (2018/2763(RSP)) (punkt 48 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (154 for, 139 imod, 3 hverken/eller).

Følgende frister blev fastlagt:

beslutningsforslag: tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 12.00
ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 12.00
ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 13.00
anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 19.00.

- Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Beskyttelse af europæiske virksomheder mod ekstraterritorial anvendelse af USA's lovgivning".

Talere: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Javier Nart, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (32 for, 158 imod, 42 hverken/eller).

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som sjette punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa”. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i oktober II-mødeperioden.

Talere: Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Bruno Gollnisch, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (141 for, 118 imod, 29 hverken/eller).

Onsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at ændre titlen på Rådets og Kommissionens redegørelser om ''Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder" (2018/2854(RSP)) (punkt 72 i PDOJ) til "Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: sagen om Aquarius og betydningen af støtte til lokale og regionale myndigheder".

Taler: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (133 for, 140 imod, 6 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger" (2018/2858(RSP)) (punkt 79 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i oktober II-mødeperioden.

Taler: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved AN (147 for, 113 imod, 9 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Taler: Bruno Gollnisch.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


16. Medicinsk teknologivurdering (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz forelagde betænkningen.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Lieve Wierinck (ordfører for udtalelse fra ITRE), Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho og Karin Kadenbach.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Nicola Caputo og Mireille D'Ornano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Lampros Fountoulis.

Talere: Christos Stylianides og Soledad Cabezón Ruiz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 3.10.2018.


17. Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000072/2018) af Malin Björk, for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld og Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen, og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake og Terry Reintke begrundede forespørgslen.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Elly Schlein for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker og Michela Giuffrida.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pirkko Ruohonen-Lerner og Lampros Fountoulis.

Taler: Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Taler: Andrus Ansip.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Theodor Dumitru Stolojan, for ECON, om International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 3.10.2018.


19. Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000092/2018) af Eva Kaili, for ITRE, til Kommissionen: Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Eva Kaili begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Henna Virkkunen for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Taler: Andrus Ansip.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Eva Kaili, for ITRE, om distributed ledger-teknologi og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 3.10.2018.


20. EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič og Michela Giuffrida.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák og Lívia Járóka.

Taler: Corina Crețu.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Iskra Mihaylova, for DEVE, om opfyldelse af de særlige behov i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 3.10.2018.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (medlem af Kommissionen) om det foregående indlæg, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa og Andrejs Mamikins.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 628.017/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik